Nykypäivän yhteiskunta ja ihmiset tuottavat noin 2,5 triljoonaa tavua digitaalista dataa päivässä ja määrä vain kasvaa esineiden Internetin leviämisen myötä. Kerätystä datasta on oleellista tuottaa arvoa analysoimalla ja jalostamalla sitä. Valtavien datamäärien käsittely ja analyysi vaativat kuitenkin uudenlaista kyvykkyyttä ja erityisesti nopeus ja kapasiteetti ovat olennaisia dataa käsittelevälle verkolle sekä palvelimille. Nopea datan käsittely vaatii keskitettyjen palvelimien lisäksi reunalaskentakyvykkyyttä.

Tekoälyn tuoma muutos tulee koskettamaan teollisuutta voimakkaammin palvelualoja, kun automaatio tuodaan vahvemmin mukaan palvelu-ja tietotyöhön tekoälyä soveltamalla. Rutiininomainen, selkeitä ohjeita noudattava ja hallitussa ympäristössä toteutettava palvelu-ja tietotyö kyetään korvaamaan suhteellisen helposti automaatiolla.

Tekoälyn avulla pystytään luomaan taloudellista arvoa kahdella tavalla. Tuottavuuden kasvattaminen mahdollistaa kansantuotteen kasvun työikäisten määrän laskusta huolimatta. Toinen tapa on alueen automaatioratkaisuja toimittavien yritysten liiketoiminnan kehittyminen.

 

 

Suurten tietomassojen käsittelemiseen ja tallentamiseen tarvitaan uudenlaisia teknisiä toteutustapoja, josta syntyy uusia työmahdollisuuksia. Tässä piileekin datassa ja sen keräämisessä nähtävä suuri potentiaali. Dataa käytetään uusien yhteyksien löytämiseksi asioiden välillä tai vahvistamaan jo olemassa olevia käsityksiä. Jotta oleellinen tieto saadaan suuresta määrästä dataa esille, on sitä varten kehitetty erilaisia tietojenkäsittelymenetelmiä, joita kutsutaan myös tiedonlouhinnaksi.

Tulevaisuudessa mobiiliverkot tulevat olemaan entistä dynaamisempia, jolloin ne voivat lisätä esimerkiksi verkon kapasiteettia tai peittoaluetta alueella sijaitsevien käyttäjien tarpeiden mukaan. Verkon dynaamisuus tuo mukanaan erilaisia haasteita verkon diagnostiikalle, koska ongelmatilanteiden ratkaisun täytyy tapahtua nopealla reagoinnilla, jotta verkon palvelunlaatu säilyisi. Tällöin tekoälyn avulla voitaisiin suorittaa tietoliikenneverkossa älykästä diagnosointia, joka havaitsisi nopeasti erilaiset ongelmatilanteet verkkoympäristössä ja suorittaisi toimenpiteitä näiden ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

 

Virtuaalitodellisuus (VR) ja laajennettu todellisuus (AR) ovat kansainvälisesti vahvoja ja nopeasti kasvavia digitalisaation osa-alueita. Niiden markkinoiden on ennustettu kasvavan 150 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä. AR-ja VR-teknologioiden sovellettavuuspotentiaali on hyvin suuri, ja sitä tukeva pilotointiohjelmistojen toteuttaminen on tärkeää alueen yrityksien mahdollisuuksien havainnollistamiseen. Teknologiaa voidaan hyödyntää peleistä ja oppimisympäristöistä aina tuotannon reaaliaikaisen tilannetiedon visualisointiin tuotantoympäristössä, mahdollistaen työntekijälle nopean reagoinnin mahdollisiin poikkeaviin tilanteisiin. Serious game –tyylisiin peliratkaisuja voidaan hyödyntää henkilöstön koulutuksessa todellisessa toimintaympäristössä, johon tuodaan koulutuksen kannalta keskeisiä elementtejä mukaan ja henkilöiden tulee osata toimia oikein kyseisessä tilanteessa. Näissä ympäristöissä käyttäjä voi olla vuorovaikutuksessa luonnollisesti reagoivien esineiden ja ympäristön kanssa.

Todenmukaisen ympäristön vakuuttavuus VR-ympäristöissä on tärkeää ja parantaa saavutettavia tuloksia. Ajanmukaisten laitteiden, koneiden ja ohjelmistojen hankinnat mahdollistavat VR/AR-ympäristöjen ja muiden pelimäisten ratkaisujen tuottamisen sekä kokeilemisen resurssitehokkaasti. VR/AR-alustoja voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi teollisuudessa todenmukaisten tuotantolinjojen visualisoinnissa ja niiden käyttöönotossa. Lisäksi AR mahdollistaa myös uudet interaktiiviset etätuen sovellukset. Tulevaisuudessa VR/AR-sisällöt tulevat kehittymään entistä nopeammin ja näiden ympäristöjen vaatimukset vuorovaikutuksen ja grafiikan osalta kasvavat jyrkästi. Investointihankkeella varmistetaan, että Centrian käytettävissä on pelialan ja VR/AR-ympäristöjen vaatimukset täyttävät laitteet, koneet ja ohjelmistot, joilla pystytään tuottamaan osaamista ja demonstraatioita alueen yrityksille.


   
Seuraa meitä somessa: