Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa

Hankkeessa luodaan maatilakokoluokan toimintamalli, jossa lietelannan energia ja ravinnejakeet otetaan talteen kannattavasti. Toimintamalli perustuu tilakohtaiseen biokaasun tuotantoon ja nesteytykseen sekä mädätysjäännöksen ravinteiden konsentroimiseen ja jälleenkäyttöön.

Hankkeen tavoitteena on luoda maatilakokoluokan toimintamalli, jossa lietelannan energia- ja ravinnejakeet otetaan talteen kannattavasti, jolloin hyöty jää tuottajalle ja siten myös lähialueelle. Toimintamalli perustuu biokaasun tuotantoon ja nesteytykseen maatilalla sekä mädätysjäännöksen ravinteiden konsentroimiseen ja jälleenkäyttöön.

Hanke muodostuu sekä kehitys- että investointiosuudesta. Kehitysosuudessa suunnitellaan maatilakokoluokan biokaasun nesteytysyksikkö sekä hiilidioksidin talteenottojärjestelmä. Lisäksi keskitytään maatilakohtaiseen mädätysjäännöksen käsittelyyn ja ravinteiden talteenottoon painottuen prosessin kannattavuuteen. Kehitysosuudessa luodaan myös virtuaalienergiaosuuskunta, jonka pohjana on maatalousyrittäjiä Keski-Pohjanmaan alueelta. Virtuaalienergiaosuuskunnan avulla pyritään löytämään optimaalinen toimintamalli hajautetulle biokaasutuotannolle sekä jakelulle. Tarkastelun kohteena on biokaasun tuotanto, nesteytys ja keskitetty keräily tankkauspisteeseen, raskasliikenteen käytettäväksi.
Investointiosion toimet kohdistuvat nesteytysyksikön sekä hiilidioksidin talteenottolaitteiston rakentamiseen liittyvän laitteiston ja komponenttien hankintaan.

Hankkeen tutkimuskysymyksiä:

  • Miten saada biometaani kustannustehokkaasti nesteytettyä maatilakokoluokassa
  • Miten mädätysprosessissa syntyvä hiilidioksidi saadaan talteen
  • Miten mädätysjäännöstä tulisi käsitellä tiloilla
  • Miten mädätysjäännöksen ravinteet saataisiin kannattavasti hyödynnettyä
  • Miten energiaosuuskuntamalli soveltuu Keski-pohjanmaan maatiloille
  • Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja aluetaloudellista etua malli synnyttää

 

Hanke on keskeinen osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkeä. Se yhdistää Keski-Pohjanmaalle tärkeän elinkeinon, maatalouden sekä raskaanliikenteen tarpeet innovatiivisella ja vähähiilisyyttä edistävällä tavalla. Biokaasun tuotannossa lannan ja muiden orgaanisten biomassojen käsittely vähentää niistä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä, sillä hallitun mädätyksen avulla pystytään syntyneet kaasut keräämään talteen ja käyttämään sivuvirrat materiaalitehokkaasti. Hanke lisää myös yhdenvertaisuutta Suomessa vahvistamalla maaseudun elinkeinorakennetta.

 

 

Hankkeen nimi: HABITUS - Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: