Likiruoka - Lähiruoan yhteinen markkinapaikka

 

Lapin ja Keski-Pohjanmaan kunnat ovat yhdistäneet voimansa, jotta lähiruoan markkinat Suomessa kasvavat. Centrian koordinoiman hankkeen tavoitteena on auttaa erityisesti harvaanasuttujen alueiden elintarvikealan (lähiruoka) tuottajia kasvattamaan olemassa olevaa ja synnyttämään uutta taloudellisesti ja ekologisesti kestävää liiketoimintaa. 

Hankkeen tarkoituksena on elintarvikkeiden ostajien eli ravintoloiden, julkisten ruokapalveluiden ja yksityisten kuluttuajien sekä niiden myyjien eli alku- ja elintarviketuottajien ja heidän tuotteidensa, sekä molempiin ryhmiin kuuluvien jatkojalostajien ja vähittäismyyjiien kohtaamisen ja kaupankäynnin mahdollistaminen sekä kuljetusten vähähiilinen ja kustannustehokas optimointi harvaanasutulla alueella.

Esite kuljettajille

Esite tuottajille

 

 

Projektin toimenpiteinä kehitetään

 1. Markkinapaikka: tuotteiden tarjonnan ja tarpeen kohtaanto
  1. tuodaan tarjonta esille yhteiselle palvelualustalle (vrt. lapinruokapiste.fi)
  2. tuotannon, jalostuksen ja muun operatiivisen toiminnan kehittäminen verkostomaiseen toimintaan tukeutuvalla toimintamallilla (toiminnan joukkoistus)
 2. Logistista jakelukanavaa: hyödyntää olemassa olevaa kuljetusten hallinta-alustaa (VASTE)
  1. tuodaan esille olemassa olevia potentiaalisia kuljetusreittejä ja -toimijoita
  2. yhdistetään ja optimoidaan alueellisia kuntarajat ylittäviä kuljetuksia
  3. kartoitetaan tuottajille yhteisiä myyntikanavia

Uusi kehitettävä toimintamalli muodostaa LIKIRUOKA-kokonaisuuden, joka yhdistää tuotantotilat, jalostuksen, terminaalit (tilapäissäilytys logistisissa solmupisteissä), joustavan kuljetustoiminnan sekä elintarvikealan toimijat ja asiakkaat.

Mallin pilotoinnilla on tarkoitus testata, voiko tällaisella järjestelmällä käytännössä edistää paikallistaloutta, paikallisten pk-yritysten toimintamahdollisuuksia ja Lapin ja Keski-Pohjanmaan maakunnan alueiden välistä yhteistyötä sekä lyhentää pitkiä elintarvikkeiden kuljetusketjuja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä samalla kustannustehokkuutta parantaen.

Kunnat ja seudulliset elinkeinojen kehitysyhtiöt toimivat osatoteuttajina, koska LIKIRUOKA-alustan kehitys alueellisista lähtökohdista ja sen toteutuksen pilotointi, sekä toiminnan jalkautus alueen yrityksiin, kuten pienyritykset (mm. tuottajat ja kuljetusliikkeet) vaativat kuntien elinkeino yms. asiamiesten asiantuntemusta ja verkostoja, paikallistuntemusta, osaamista sekä alueellista markkinointityötä.

Hankkeessa luotavaa, skaalautuvaa toimintamallia voivat hyödyntää valtakunnallisesti muut maakunnat ja kunnat. Pilotoinnin tavoitteena on huomioida ja myös käytännössä testata mahdolliset hiilineutraalit toimintamallit, aluetaloudelliset näkökohdat sekä pk-yritysten toimintamahdollisuudet elintarviketuotannon alalla. Kehitystyön lähtökohtana ovat valtioneuvoston painopistealueet ja MMM:n lähiruokaohjelma.

 

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 – 31.12.2022. Hanke on EAKR-rahoitettu ja päärahoittaja on Lapin liitto. Hankkeen budjetti on 218 431 euroa, josta EAKR-tuen osuus on 174 743 euroa.


Hankkeen toteutuksesta vastaavat Centria-ammattikorkeakoulu ja lisäksi osatoteutusta tekevät mukana olevien K-P:n ja Lapin kuntien ja elinkeinoyhtiöiden edustajat.

 

Seuraa Facebookissa: https://www.facebook.com/likiruoka 


   

Ajankohtaista

Keski-Pohjanmaan lähiruokaverkoston tapahtuma 23.2. klo 18-20

10.2.2022

Keskustelua lähiruoasta, toimitusketjujen kehittämisestä, verkostoista ja muista mahdollisuuksista Keski-Pohjanmaalla. Ohjelma- Feelia Ruokakaupan puheenvuoro- LIKIRUOKA-hankkeen esitt...

MEDIATIEDOTE: Lähiruokakuljetusten toimintamalli täyttää kuljettajien autot, tuo lähiruoan tuottajat näkyviin ja auttaa julkisia toimijoita hankkimaan paikallista ruokaa

1.2.2022

Kaksitoista Lapin ja Keski-Pohjanmaan kuntaa ovat yhdistäneet voimansa lähiruoan käytön ja myynnin edistämiseksi. Tavoitteena on tuoda lähiruokakuljetukset lähelle h...

Seuraa meitä somessa: