MAAKIERTO KP - Hidasliukoisen N/P-rikkaan maanparannusaineen valmistaminen hyödyntäen maa-alkaliaktivoitua tuhkaa sekä teollisuuden ja biotalouden sivuvirtoja Keski-Pohjanmaan alueella.

MAAKIERTO KP -hankkeen tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta Keski-Pohjanmaan alueella lisäämällä polttolaitosten sekä teollisuuden sivuvirtoina syntyvien materiaalivirtojen hyötykäyttöä ja samalla vastata lannoituksesta ja maanparannuksesta aiheutuviin ravinnepäästöihin.

Hankkeessa tutkitaan biopolttolaitoksen leijupetiin lisättävän dolomiittikalkin hyödyllisyyttä polttoprosessille ja lisäksi hyödynnetään prosessissa syntynyttä kalsium- ja magnesiumrikasta tuhkaa lannoitteena sekä lannoitekomponenttina. Tuhkan hyötykäytön lisäksi hankkeessa tutkitaan nykyisin usein läjitykseen päätyvien teollisuuden sivuvirtoina syntyvien epäorgaanisten sivuvirtojen potentiaalia suo- ja metsämaiden maanparannuksessa sekä lannoitekomponenttina. Lannoitekomponenttikokeissa kalsium- ja magnesiumrikkaan voimalaitostuhkan tai teollisuuden epäorgaanisen sivuvirran avulla sidotaan ravinteet typpi- ja/tai fosforipitoisista sivu/jätevirroista seostamalla ne hidasliukoiseksi maanparannusaineeksi. Tämän seurauksena pystytään vähentämään mm. maatalouden aiheuttamia ravinnehuuhtoumia sekä kierrätettyä epäorgaanisten sivuvirtojen sisältämät ravinteet.

Teollisia sivuvirtoja voidaan hyödyntää esim. turvetuotannosta vapautuneiden turvemaiden maanparannuksessa ja lannoituksessa. Edistämällä puubiomassan kasvua turpeennostosta poistetuilla turvemailla, tai muilla ns. marginaalimailla, voidaan lisätä hiilen sitoutumista kasvavaan biomassaan ja maaperään sekä vähentää eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista. Metsittämällä marginaalimaita voidaan nopeuttaa biomassan tuotantoa, lisätä hiilen sidontaa ja samalla edistää kiertotaloutta, kun tuhkaa ja muita kierrätyspohjaisia kasvualustoja ja lannoitteita voidaan käyttää taloudellisesti kannattavalla tavalla lannoitteena. 

MAAKIERTO KP -hankkeen tuloksena syntyy ainakin yksi kierto- tai jätepohjainen maanparannusaine, jonka soveltuvuus turve- ja kivennäismaametsien lannoitteeksi on selvitetty viljelykokeiden avulla. Tämän lisäksi hankkeen tavoitteena on uusien liiketoimintamahdollisuuksien avautuminen uusille tai jo olemassa oleville yrityksille ja lannoituksen aiheuttamien ravinnepäästöjen väheneminen.

Hanke on keskeinen osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkeä.

 

 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on:

  1. todistaa leijupetikattilaan lisättävän dolomiitin hyödyt kattilan toimivuuteen ja polttoprosessiin sekä syntyvän tuhkan hyötykäyttön lisääntymiseen.  
  2. vähentää metsätalouden ravinnehuuhtoumia hidasliukoisen typpi- ja fosforilannoitteen avulla. Nykyäänkin lannoitteina käytettävistä typpi- ja fosforirikkaista biotalouden sivuvirroista muokataan vähemmän vesistöjä kuormittavia sitomalla niiden ravinteet hidasliukoiseen muotoon seostamalla joko maa-alkaliaktivoidun tuhkan tai teollisen epäorgaanisen sivuvirran avulla. Tämä vähentää lannoituksen aiheuttamia ravinnehuuhtoumia, ja lisäksi mahdollistaa epäorgaanisten sivuvirtojen ravinteiden kierrättämisen maanparannuksen tarpeisiin.
  3. tutkia tuhkan sekä teollisuuden epäorgaanisten sivuvirtojen hyödyntämistä ns. marginaalimaiden maanparannuksessa, sekä metsityksessä.

Tavoitteena on myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien avautuminen uusille tai jo olemassa oleville yrityksille.

 

Rahoitus: EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Keski-Pohjanmaan liitto

Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK

Hankkeen budjetti: 504 549 €

Toteutusaika: 01.01.2020 - 31.12.2022 

 

  


   
Seuraa meitä somessa: