Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin –hanke

 

Centria-ammattikorkeakoulu hallinnoi Opetushallituksen pääosin rahoittamaa Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin –hanketta. Hankkeen tavoitteet ovat olleet maahanmuuttajien opintojen, työllistymisen ja kotoutumisen edistäminen sekä verkostojen kehittäminen osallisuuden ja yhteistyön keinoin. Hankkeen pääkohderyhmänä olivat maahan muuttaneet henkilöt ja välillistä kohderyhmää olivat työnantajat ja koulutustoimijat. Yhteistyökumppaneina olivat myös esim. 3 sektorin toimijat. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on kokemusasiantuntijuus ollut merkittävässä asemassa. Hanke on ollut näkyvillä sisäisesti ja ulkoisesti eri kanavilla organisaatioiden viestinnän kautta.

Hankkeen toteutusaika oli 9/2018-12/2020. Hankkeen päätoteuttaja Centria-ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeen osatoteuttajia olivat Kpedu, KAMK, Kokkolan kaupunki ja Pietarsaaren kaupunki. Hankkeen tavoite oli tavoittaa 400 maahan muuttanutta. Hankkeen päättyessä hanke oli toiminnallaan tavoittanut yhteensä 770 maahan muuttanutta.

Hankkeen jokaisella osatoteuttajalla oli omat tavoitteensa, teemansa ja sisältönsä. Hankkeessa on pilotoitu opintojaksoja, kursseja, opetusmateriaalia, tapahtumia, työpajoja ja työkaluja sekä toimittu aktiivisesti eri verkostoissa. Useimmat näistä toteutetuista toiminnoista saivat myös jatkoa hankkeen jälkeen hanketoteuttajien organisaatioissa. Hankkeen toiminnan eri keinoin vahvistettiin myös maahan muuttaneiden osallisuutta ja hyvinvointia sekä eri sektorirajat ylittäviä yhteistyöverkostoja. Ohessa alla hankkeen tulosten tarkastelu hankkeen tavoitteiden näkökulmasta:

 

a) Hankkeen tavoitteena on ollut edistää maahanmuuttajien sujuvia koulutuspolkuja, joissa otetaan huomioon elinikäinen oppiminen ja ohjaus, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmien kehittäminen ja joustavat opintopolut.

Koulutusorganisaatioissa on toteutettu uudenlaisia kotoutumista, opintoja ja opintojen aloittamista tukevia pilottiopintojaksoja maahan muuttaneille opiskelijoille. Hankkeessa on luotu malleja heidän integroimiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan, opiskelijayhteisöön ja alueen toimintoihin. Hankkeen tavoitteisiin kytkeytyy tiiviisti verkostojen tiivistäminen ja sujuvoittaminen, jotta opiskelijoiden oppimispolut voivat toteutua parhaalla mahdollisella tavalla ja joustavasti. Hankkeessa on vahvistettu maahanmuuttajien motivaatiota suomen ja ruotsin kielen opiskeluun, ja heidän tietouttaan kielen osaamisen merkityksestä on lisätty. Lisäksi hankkeen puitteissa on järjestetty mahdollisuuksia käyttää suomen ja ruotsin kieltä. Myös osaamisen tunnistamisen menetelmien kehittäminen oli osa hankkeen tavoitteita.

Hankkeen tavoitetta tukenut toiminta:

 • Finnish/Swedish Club -opintojaksot
 • Study with a native speaker! Tandem language learning -opintojaksot
 • Finnish language tutor -pilottitoiminta 
 • Draama-, unelma-, runo- ja valokuvapajat.
 • Minä-kirja.
 • Yhteinen omakuvallinen runoteos (Minä en pelkää).
 • Teini-seminaari osallisuudesta. 
 • Moniammatillinen koulutus ja työpajat kuuron maahanmuuttajan opetusjärjestelyihin ja opintojen tukemiseen liittyen 
 • Osaamisen tunnistamisen työpajoja 
 • Tutor maahanmuuttajalle -opintojakso
 • Perehdytysviikko opiskeluun ja suomalaiseen kulttuuriin aloittaneille maahanmuuttajaopiskelijoille 
 • Monimuotoisuusopintojakso opiskelutovereille (välillinen kohderyhmä) 
 • Kielen oppimisen tukityöpajat 
 • Kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu verkkokurssi FINTRO-Your personal quick-guide for feeling at home in Finland: 10-osainen suomen kielen ja kulttuurin kurssi ja oppikirja
 • Henkilökohtainen ohjaus 

 

b) Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa maahanmuuttajien työnhaku- ja työelämävalmiuksia, jotta heidän työllistymisensä mahdollistuu. Toinen tavoite on ollut luoda toimintaa, joka kehittää maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaamista ja, jonka avulla työnantajien kynnys maahanmuuttajien työllistämiseen madaltuu.

Hankkeessa on järjestetty erilaisia tilaisuuksia maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaamiseen. Hankkeen koulutusorganisaatiot suunnittelivat ja pilotoivat valmennuksia, joissa huomioidaan kielelliset ja kulttuuriset näkökulmat. Opiskelijoiden palaute valmennuksista oli erinomaista. Hankkeessa on kehitetty menetelmiä, jotta maahanmuuttajien aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus voidaan tunnistaa. Hankkeessa on vahvistettu maahanmuuttajien työnhaussa ja työelämässä tarvittavaa kielitaitoa ja osaamista. Työnantajien käsityksiä maahanmuuttajien työllistämisestä on selvitetty kyselyillä sekä erilaisissa tapahtumissa ja opintojaksoilla. Työnantajien asenteisiin on vaikutettu ja tietoa maahanmuutosta on lisätty. Centrian hanketoteutuksessa rekrytoitiin kansainvälisiä opiskelijoita projektityöntekijöiksi, mikä on osaltaan edesauttanut maahanmuuttaneiden työllistämiseen ja kotoutumiseen liittyvän ymmärryksen lisäämistä sekä maahanmuuttajien että työnantajien näkökulmasta. Projektityöntekijät toivat kansainvälisen opiskelijan omakohtaista näkökulmaa hankkeen toimintaan. Hankkeessa on vaikutettu median kautta maahan muuttaneiden työllistymiseen liittyvien negatiivisten asenteiden vähentämiseksi.

Hankkeen tavoitetta tukenut toiminta:

 • Kysely maaseudun työnantajien lisäosaamisen tarpeista ja maahanmuuttajien työllistämisestä 
 • Kysely työnantajille heidän näkemyksistään ja koulutustoiveistaan maahanmuuttajien työllistymistä koskien 
 • Työ- ja harjoittelupaikkojen etsiminen/löytäminen 
 • Henkilökohtainen työnhaku- ja uraohjaus 
 • Maahan muuttaneiden työnhakuvalmiuksia tukeva kurssi (Kpedu) ja Job seekind and employment in Finland –opintojakso (Centria). 
 • Rekrytapaamiset (Valmet Automotiven vierailu)
 • Minirekrytreffien järjestäminen ja muiden tapahtumajärjestäjien rekrymessuihin osallistuminen 
 • Kesätyöinfo maahanmuuttajille 
 • Recruitment challenge -uraohjaustyöpajat
 • Career guide –opas 
 • TalentCoastlinen We say welcome to talents -kiertueen puheenvuorot 
 • Maaseudun työvoiman turvaamisen työryhmän aloittama opiskelijoiden ja työvoiman rekrytointimallin kehityksen aloitus 
 • Summer Workshop -ohjattu työelämän harjoittelupilotti 
 • Kartoitus maahanmuuttajien nivelvaiheen uraohjaus- ja palvelujen tarpeesta

 

c) Hankkeessa on edistetty maahanmuuttajien kotoutumista yhteistyön ja osallisuuden keinoin.

Hankkeessa on toiminut maahanmuuttaneita vertaiskokemuksen ja -tiedon tuojina, esim. opintojaksojen, vierailujen ja oppimateriaalien kehittämisen apuna. Ohjaukseen liittyen osallisuus, vuorovaikutuksellisuus ja ohjattavan oman äänen ensisijaisuus opintopolkuja suunnitellessa on yhdenvertaisuuden ytimessä. Hankkeessa on käytetty mediaa välineenä suuren yleisön kotoutumiseen liittyvien asenteiden muokkaamiseksi.

Hankkeen tavoitetta tukenut toiminta:

 • Finnish/Swedish Club -opintojaksot 
 • Pietarsaaren seudun ajantasainen palvelukartta (suomeksi ja ruotsiksi) ja osaamiskartoituslomake työkaluiksi maahanmuuttajien ohjaukseen.
 • Pietarsaaren seudun kieltenopettajille ja muille maahanmuuttajien kanssa työskenteleville työpajoja osaamisen tunnistamiseen
 • Kaksisuuntaiseen kotoutumiseen liittyvä monimuotoisuuskurssi 
 • Opas maahan muuttaneiden opiskelijoiden ohjaukseen 
 • International Hub -konsepti 
 • Kyselyt kansainvälisille opiskelijoille, joilla selvitettiin kansainvälisten opiskelijoiden näkemyksiä kotoutumisesta ja suunnitelmia työllistymisestä opiskelupaikkakunnalle 
 • Kaikki hanketoteuttajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä paikallisten maahanmuuttaneiden ja yhteistyöverkostojen sekä valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden kanssa.

 

Hankkeen artikkelit ja hankkeesta kertovat uutiset:

Klapuri S., (2020): Centria-ammattikorkeakoulun kansainvälisten opiskelijoiden kotoutuminen. Hankkeelle tehty opinnäytetyö: https://www.theseus.fi/handle/10024/500595

"Regionen lider av hjärnflykt" - Our Career Day -evenemang för gymnasierna. (Hankkeen projektipäällikkö oli yksi tapahtuman paneelipuhujista): https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/422600

CentriaNews 01/2021: "Monipuolisella yhteistyöllä uusia opintojaksoja Centria-ammattikorkeakoulun valikoimaan": https://tki.centria.fi/oppimispolut

CentriaBulletin, Centria-ammattikorkeakoulun verkkolehti 10.11.2020: Opiskelijat oppivat käytännön työelämää monialaisissa projektitöissä. (Marika Hautala, Teija Muuraiskangas ja Heidi Hintsala): https://centriabulletin.fi/opiskelijat-oppivat-kaytannon-tyoelamaa-monialaisissa-projektitoissa/

Tolonen-Kytölä T., Åhman-Nylund M., (2020). Kohtaamisia ja kumppanuuksia – Centria-ammattikorkeakoulu kielten ja viestinnän opetuksen verkostoissa. Tolonen-Kytölä T., Åhman-Nylund M. (Eds.)., Kohtaamisia ja kumppanuuksia – Centria-ammattikorkeakoulu kielten ja viestinnän opetuksen verkostoissa., Centria-ammattikorkeakoulu.: https://www.theseus.fi/handle/10024/345122 

Yllä olevassa teoksessa hankkeen toiminnasta kertovat artikkelit:

Finnish ja Swedish Club: Hyvinvointia, kotoutumista ja Inspiroivaa kielen oppimista uudella kotipaikkakunnalla (Hertta Erkkilä, Inge Heleven, Teija Muuraiskangas & Maria Åhman-Nylund) s. 58 ja

Tandem Language Learning – A new course at Centria in the autumn semester 2019 (Hertta Erkkilä, Teija Muuraiskangas & Maria Åhman-Nylund) s. 62

Kpedun Blogi 17.06.2020, "Toinen ihminen kuin ihme": https://kpedu.blogi.net/blog/6/toinen-ihminen-kuin-ihme/

CentriaBulletin, Centria-ammattikorkeakoulun verkkolehti 21.09.2019: "Finnish Clubista hyvinvointia, kotoutumisen edistämistä, monikulttuurisuustaitoja ja suomen kielen oppia paikalliseen tapaan". (Teija Muuraiskangas): https://centriabulletin.fi/finnish-clubista-hyvinvointia-kotoutumisen-edistamista-monikulttuurisuustaitoja-ja-suomen-kielen-oppia-paikalliseen-tapaan/

Kpedun Blogi 11.07.2019, "Dialogi ja itsetuntemus aidon kohtaamisen edellytyksenä": https://kpedu.blogi.net/blog/4/dialogi-ja-itsetuntemus-aidon-kohtaamisen-edellytyksena/

Yle 26.06.2019: "Asenteet vaikeuttavat maahanmuuttajien työllistymistä Keski-Pohjanmaalla": https://yle.fi/uutiset/3-10849730

Yle 12.06.2019: "Miksi ei oteta sydämeen, miksi ei tervehditä ja kysellä kuulumisia? – maahanmuuttajanaisten on vaikea löytää suomalaisia ystäviä": https://yle.fi/uutiset/3-10783576

Centria, Uutiset/mediatiedote 2.4.2019: "Valmet Automotive vierailee Centriassa keskiviikkona 3.4.": https://web.centria.fi/uutinen/valmet-automotive-vierailee-centriassa-keskiviikkona-34/3042

Yle 18.03.2019: "Kseniia Vlasova ja Bartosz Wieczorek osaavat suomea vain vähän, mutta työllistyivät jo opintojen aikana": https://yle.fi/uutiset/3-10672291

CB-Connecting Business, Pohjanmaan Kauppakamarilehti 2/2019, Osaajia ulkomailta - Experter från utomlands -uutinen, s. 18: https://indd.adobe.com/view/b7e880ab-db5b-455d-8e78-37ed1f61ac2f

Yle 7.12.2018: "Ulkomaalaisia opiskelijoita tuetaan työllistymään alueen yrityksiin entistä paremmin": https://yle.fi/uutiset/3-10544143

Centria, Uutiset/mediatiedote 7.12.2018: "Hankkeessa madalletaan kotoutumisen ja työllistymisen kynnyksiä": https://tki.centria.fi/uutinen/hankkeessa-madalletaan-kotoutumisen-ja-tyollistymisen-kynnyk/2124

CentriaNews 10/2018: "Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin": https://tki.centria.fi/meyhdessa

 

Lisätiedot ja yhteystiedot:


Hankkeen päätoteuttaja:

Centria-ammattikorkeakoulu

Projektipäällikkö (3/2019-12/2020) Teija Muuraiskangas

teija.muuraiskangas@centria.fi p. 040 185 3817

Centrian hanketoteutusta ja tuloksia esittelevä video: https://gopro.com/v/4ylqd1az1X3zy

 

Hankkeen osatoteuttajat:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (KPEDU):

Marianne Leimio-Seppä marianne.leimio-seppa@kpedu.fi p. 040 807 3647

Kpedun osatoteutuksen nettisivut: https://www.kpedu.fi/osallisuus

Kpedun blogi: https://kpedu.blogi.net/blog/

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK):

Anne Määttä anne.maatta@kamk.fi p. 044 710 1400

KAMK:n osahanketoteutuksen toteuttama Fintro-kurssi: https://osutest.kamkhub.fi

Salasana kurssin nettisivuille: osutest20

 

Pietarsaaren kaupunki:

Johanna Järvikivi johanna.jarvikivi@jakobstad.fi p. 044 785 1586

Pietarsaaren kaupungin osahanketoteutuksen nettisivut: https://www.jakobstad.fi/uusi-asukas/kotouttaminen/hankkeita-/uusi-sivu

Palvelukartta maahanmuuttajien ohjaukseen Pietarsaaren seudulla: https://prezi.com/p/u_spcyqu4umq/?present=1

 

Kokkolan kaupunki:

Eeva-Liisa Kiiskilä eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi p. 040 489 2129

Kokkolan kaupungin blogi-sivusto, jolla kerrotaan myös osahanketoteutuksen toiminnasta: https://globaalikasvatuskokkola.wordpress.com/

 

Hankkeen Instagram-sivu (suunnattu Centrian kansainvälisille opiskelijoille):

CentriaUAS_studentlife_Finland

 

HANKKEEN ESITE


   
Seuraa meitä somessa: