Ensimmäisen kenttätestin aiheena mellakka massatapahtumassa

PRIORITY-tutkimushanke järjesti moottoriurheilukeskus OuluZonessa 28.9. – 2.10.2020 välisenä aikana ensimmäisen trialin, jossa testattiin hankkeessa tähän mennessä saavutettuja tutkimustyön tuloksia. Trialissa demonstroitiin kriittisen viestinnän tilanteita rakentamalla alueelle paikallinen 4G/5G-testiverkko sekä hyödyntämällä uusinta viestintäteknologiaa ja droneja. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ollut aktiivisesti mukana PRIORITY-hankkeessa: Traficomilta saatu taajuuslupa mahdollisti kenttätestien tekemisen. Testiverkko hyödynsi muun muassa PRIORITY-hankkeen yhteistyökumppanina toimivan mobiilioperaattori Elisa Oyj:n taajuuksia Traficomin myöntämän taajuusluvan puitteissa.Kuva: Tapio Mäkinen/Airbus.Trialoinnissa hyödynnetty Centrian drone ja lämpökamera. Kuvassa oikealla, aivan katsomon vieressä, näkyy Centrian siirrettävä tukiasema. Kuva: Juha Erkkilä.


Testaustapahtumaan osallistuivat kaikki hankkeessa mukana olevat tutkimuslaitokset ja yhteistyötahot. Kenttätestejä tullaan järjestämään vielä kaksi vuoden 2021 loppuun mennessä, joista informoimme nettisivuilla ja muissa viestintäkanavissa. Testaustapahtumia koskevissa tiedotteissa ja julkaisuissa pyritään nostamaan aina jokaisen toimijan työpanosta vuorollaan, koska konsortio on suuri kattaen neljä tutkimuslaitosta ja 14 yhteistyökumppania.Centrian projekti-insinööri Juha Erkkilä (vas.), TKI-päällikkö Marjo Heikkilä ja kehitysinsinööri Pentti Eteläaho suunnittelevat OuluZonessa dronella tehtäviä paikallisen 4G/5G -testiverkon kuuluvuusalueen mittauksia. Kuva: Marika Hautala.


Centrian toimenpiteet ensimmäisen trialin aikana


Centria osallistui aktiivisesti PRIORITY-hankkeen ensimmäisen trialin kriittisen viestinnän tutkimukseen ja kenttätestausten toteutukseen. Tutkimustiimi vastasi ensimmäisen trialin aikana taktisen verkon toiminnallisuuksien integroinnista liittyen taktisen verkon arkkitehtuuriin ja pystyttämiseen sekä taktisen kuplan tiedonsiirtoon.  Droneteknologia on Centrian tutkimustiimin vahvaa osaamisaluetta, joten sen vastuulla olivat PRIORITY-hankkeen ensimmäisen trialin aikana dronen kuvansiirtoon ja ohjaukseen liittyvät testilennot sekä lämpökameralennot ja niiden demonstroiminen. Ensimmäisen trialin aikana testattiin, kuinka tilannetieto saadaan siirrettyä reaaliaikaisesti kaikille toimijoille kentällä.


 


Kuva 4. Centria suoritti lukuisia mittauksia arvioidakseen taktisen kuplan tarjoamaa palvelun laatua. Puhelimen ruudulla näkyy mittausdataa. Kuva: Marika Hautala.


Määrällinen ja laadullinen evaluointi ovat tärkeä osa kenttätestauksia. PRIORITY-hankkeen ensimmäisen trialin aikana toteutettiin teknisten käyttötapausten määrällisiä peittoalue- ja viivemittauksia, joissa 4G/5G-testiverkon kuuluvuutta ja tiedonsiirtonopeutta tarkasteltiin. Centrian tutkimustiimi suoritti myös dronella tehtäviä matkapuhelinverkon kuuluvuusalueen mittauksia.
Droneteknologioita voidaan hyödyntää esimerkiksi pelastusoperaatioissa, jolloin drone kuvaa henkilöetsintää nopeuttaakseen ja tehostaakseen viranomaistoimintaa. Dronen tuottaman videokuvan siirto tarkoittaa tässä yhteydessä lämpökamera- ja HD-videokuvan tuomista etsijöille tilannetietoisuuden lisäämiseksi. Matkapuhelinverkkojen hyödyntäminen ohjauksessa ja kuvanvälityksessä mahdollistaa kommunikoinnin droneen pitkilläkin lennätysetäisyyksillä. Centria otti lisäksi vastuun yhteistyötahojen roolien sovittamisesta.Tutkimus- ja kehityspäällikkö Ari Hulkkonen(vas.) ja järjestelmäasiantuntija Juha Kemppainen demonstroivat Bittiumin liikkuvaan ajoneuvoon asennetun tukiaseman pystyttämistä. Kuva: Marika Hautala.Taktinen mobiiliverkko osa kriittisen viestinnän tutkimusta ja testausta


Taktinen mobiiliverkko on keskeinen osa PRIORITY-hankkeessa tutkittavaa kriittisen viestinnän järjestelmää. Taktinen kupla tarkoittaa kriittisen viestinnän tukemiseksi rakennettua väliaikaista, staattista tai mobiilia radioresurssia, joka mahdollistaa kriittisen viestinnän tarvitsemien palvelujen tuottamisen käyttäjille erilaisissa ääriolosuhteissa. Taktisella kuplalla voidaan turvata laajakaistayhteys poikkeusoloissa. Viranomaiset tai yritykset voivat joutua toimimaan alueella, jossa matkaviestinverkon kuuluvuus on heikko, ylikuormittunut tai pahimmillaan kyberhyökkäyksen kohteena. Paikallinen puhepalvelu mahdollistaa kommunikaation kuplan sisällä, vaikka internetyhteys olisi katkennut.


Kenttäolosuhteisiin tarkoitettuihin siirrettäviin tukiasemiin ovat perehtyneet erityisesti Centria, Bittium ja EXFO, jotka toimittivat tukiasemat PRIORITY-hankkeen testaustapahtumaan. Paikallisen verkon rakentaminen OuluZonen testialueelle mahdollisti tehokkaampien tietoliikenneyhteyksien testaamisen ja konkreettisten käyttöskenaarioiden demonstroimisen. Ensimmäisessä trialissa testattiin myös yhteyttä kuplan ja mobiiliverkon välille.


Bittium Wireless Oy:n järjestelmäasiantuntija Juha Kemppainen (Program Manager, Senior Specialist, System Architectures) sekä tutkimus- ja kehityspäällikkö Ari Hulkkonen (Senior Manager, Research and Technology) esittelivät PRIORITY-hankkeen trial-viikolla Bittiumin kehittämää taktisen tiedonsiirron TAC WIN -järjestelmää (Bittium Tactical Wireless IP Network), jonka avulla taktisen kuplan paikalliset tukiasemat kytkettiin toisiinsa nopealla langattomalla linkillä. Verkon ja siihen liitetyn liikkuvan (ajoneuvoon asennetun) tukiaseman pystyttämistä demonstroitiin kenttätestien ja niiden aikana järjestetyn lehdistötilaisuuden aikana. Bittium näkee mukanaolon PRIORITY-hankkeessa arvokkaana, sillä yhteisessä testikäytössä ovat konsortion monipuoliset kriittisen viestinnän teknologiat.Airbusin Tactilon Agnet -ryhmäviestipalvelu välittää droonikuvaa Dabat-hybridipäätelaitteeseen testaustapahtumassa. Kuva: Airbus/Tapio Mäkinen.


Suomen viranomaisverkko uudistuu


Suomen viranomaisverkko (Virve) on viranomaisten käytössä oleva keskeinen viestinnän järjestelmä, joka tulee teknisen elinkaarensa päähän tämän vuosikymmenen lopulla. Uudistuvalta Virve-päätelaitteen käyttöliittymältä toivotaan uusia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi monipuolisempaa ryhmäviestintäpalvelua ja videon välitystä viranomaisten ja yritysten keskinäiseen kommunikointiin. PRIORITY-hankkeessa mukana oleva yhteistyötaho Suomen Erillisverkot -konserni vastaa Virve 2.0 -hankkeesta ja uuden laajakaistateknologiaan pohjautuvan viranomaisverkkopalvelu Virve 2.0:n käyttöönotosta vuoteen 2025 mennessä (Erillisverkot, 2020.) Myös PRIORITY-hanke tukee Virve 2.0-hanketta ja tuottaa Erillisverkkojen kannalta tärkeää tietoa uuden teknologian mahdollisuuksista viranomaisviestinnässä. Nykyinen Virve-verkko perustuu Airbusin TETRA-teknologiaan, jonka lisäksi Airbus on toimittanut Virve-verkossa käytetyt päätelaitteet ja lukuisia verkon sovelluksia. PRIORITY-hankkeen yhteistyötahona Suomessa toimiva Airbus Defence and Space Oy kehittää uusia kriittisen viestinnän 4G/5G-teknologiaan perustuvia ratkaisuja (Airbus Defence and Space). PRIORITY-hankkeen testaustapahtumassa demonstroitiin mm. Airbusin Tactilon Agnet –ryhmäviestintäpalvelua, jota käytettiin muun muassa ryhmäpuheeseen ja droonien kuvaaman videon välittämiseen kenttätoimijoille. Airbusin päätelaitteet ovat testattavana kaikissa PRIORITY-hankkeen trialeissa.Tuotepäällikkö Eero Pulkkinen esittelemässä trialin demonstraatiotilaisuudessa Keysightin analysointiohjelmiston visualisointeja. Kuva: Marika Hautala.


Keysight tuottaa tietoa langattomien verkkojen mittaamisesta ja analysointiohjelmistoista


Keysight Technologies Finland Oy on yksi PRIORITY-hankkeen yhteistyötahoista, jonka toimialaa ovat mittaus-, testaus ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus. Keysightilla on aktiivinen rooli hankkeen trialoinneissa ja yritystä kiinnostavat erityisesti yksityisverkon pystyttäminen ja sen toiminnan validointi. – Keysight toivoo saavansa PRIORITY-hankkeen aikana vastauksia siihen, mitä vaatii erillisen kuplan käyttöönotto, millaista palvelua sen kautta voidaan saada, millaisia käytännön ongelmia mahdollisesti huomataan ja mitä pitäisi pystyä jatkossa huomioimaan konkreettisissa käyttö- ja käyttöönottotilanteissa, kertoo Keysightin analysointiohjelmistojen tuotepäällikkö (Senior Product Manager) Eero Pulkkinen, jonka vastuualueena ovat mittaustulosten jälkikäsittelyyn ja visualisointiin liittyvät asiat.


Keysight tuo PRIORITY-hankkeeseen asiantuntijuutta langattomien verkkojen mittaamisesta ja siihen liittyvistä ohjelmistotuotteista, mittalaitteista ja mittaohjelmistoista sekä analysointiohjelmistoista, joilla mitattavaa dataa voidaan syvällisemmin tarkastella.
NTRNZ Media videokuvaa kohtausta, jossa kenttäjohtaja ohjaa poliisipartiota toimimaan pienrikollisten kiinnisaamiseksi. Poliiseja näyttelevät konsortion asiantuntijat. Kuva: Marika Hautala.


Videoproduktio viranomaisten toimintaskenaarioista massatapahtumassa

Kenttätestausten lisäksi PRIORITY-hankkeen kolmesta trialista tuotetaan videoproduktio, joissa näytellään trialiin liittyviä kriittisen viestinnän käyttöskenaarioita sekä kuvataan kenttätestauksia. Ensimmäinen trial kertoi mellakasta massatapahtumassa, jonka kohtauksia kuvattiin Oulun yliopistolla, Oulun kaupungin keskustassa sekä moottoriurheilukeskus Oulu Zonessa. Suomen poliisilta saatiin lupa näytellä NTRNZ Median kuvaamassa PRIORITY-hankkeen videoproduktiossa poliisia, joka suorittaa valvonta- ja hälytystehtäviä suomalaisessa toimintaympäristössä. Tämä oli kenttätestien skenaarion kannalta tärkeää, sillä poliisi on keskeinen turvallisuusviranomainen.


Pidemmän artikkelin aiheesta voi lukea Centria Bulletin -verkkolehden osoitteesta:
https://centriabulletin.fi/uudet-teknologiat-viranomaisviestinnan-kayttoon/#more-5616

Lähteet:
Airbus Defence and Space. Asiakas- ja referenssiesimerkkejä. Viranomaisten välisen viestinnän on toimittava joka tilanteessa. Suomen Virve-verkko perustuu Airbusin TETRA-ratkaisuun. Www-julkaisu. Saatavilla: https://www.airbusfinland.com/referenssit Katsottu 7.10.2020


Bittium Corporation. 2020 Tactical Communications. Www-julkaisu. Saatavilla:  https://www.bittium.com/tactical-communications Katsottu 9.10.2020


Erillisverkot. 2020, 3. Virve 2.0 -mobiilistrategia. Turvallisuus tehdään yhdessä. Www-julkaisu. Saatavilla: https://www.erillisverkot.fi/files/359/mobiilistrategia_VAAKA_090420.pdf Katsottu 2.10.2020


   
Seuraa meitä somessa: