Projektet Varumärkesbygget Gamla hamn

 

I projektet bygger vi grunden för varumärket Gamla Hamn, vars kärna kommer att utgöras av skeppen Vega och Jacobstads Wapen. Vi vill lyfta fram och marknadsföra de historiskt värdefulla element som finns i Gamla Hamn i Jakobstad. Med krigsskadeståndsskonaren Vega och replikan Jakobstads Wapen som grund vill vi marknadsföra Gamla Hamn som ett kunskapscentrum som lyfter fram nejdens båtbyggartraditioner och Finlands krigsskadeståndshistoria.

I vårt arbetssätt lägger vi särskilt fokus på samskapande (co-cretion), service design och storytelling. Vi lägger i projektet grunderna för ett besöksmål som dels förmedlar kunskap kring vår maritima lokalhistoria och Finlands krigsskadestånd, och dels lyfter fram regionens traditioner och kunskap inom båtbyggnad. Genom projektet bidrar vi till att Gamla hamn på sikt inlöser sin plats som Jakobstadsregionens intressantaste besöksmål. Genom samverkan och nätverksbyggande bygger vi upp en stödtrupp som efter projektets slut kan fortsätta arbetet kring Vega, Jakobstad Wapen och Gamla Hamn området.

 

Projekttid: 1.4.2017-30.9.2018

Budjet och finansiering: 99 954 €
(Leader Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden)

 

Projektägare Centria-ammattikorkeakoulu Oy, partners Vega-stiftelsen och Gamla hamn Ab.


   
Seuraa meitä somessa: