Green care - Asiakkuudet ja toimintaympäristöt, syksy 2020

Koulutus alkaa
1.12.2020
Koulutus päättyy
13.2.2021
Haku alkaa
1.10.2020
Haku päättyy
22.11.2020
Hinta
Maksuton
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakso on osa Green care -opintokokonaisuutta. Asiakkuudet ja toimintaympäristöt –jakso antaa valmiudet tarkastella ja analysoida toimintaympäristöjä ja muokata niitä Green Care –toimintaan soveltuvaksi. Opintojaksolta saat osaamista asiakkaiden erityistarpeiden huomioimiseen ja opit määrittelemään hyvinvointitavoitteita joita Green Care –toiminnalla voidaan tukea.

 • Keskeiset asiakkuudet asiakkaiden kohtaaminen
 • Asiakkaiden erityistarpeet ja hyvinvointitavoitteet
 • Toimintaympäristöjen analysointi ja muokkaaminen
 • Oman alueen erityispiirteiden hyödyntäminen toiminnassa

 

Edeltävät opinnot

Green Care perusteet

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:

 • Osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti
 • Osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä
 • Tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita
 • Osaa yhdistää Green Care osaamista suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin

Opiskelija osaa analysoida Green Care -toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care –toimintaan:

 • Hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön
 • Ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä
 • Osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä. ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin

Opiskelija osaa arvioida oman alueen erityispiirteitä sekä huomioida niiden kestävän hyödyntämisen Green Care -toiminnassa

 • Tunnistaa oman ympäristönsä Green Care-potentitiaalia
 • Osaa soveltaa tietoa Green Care-menetelmiin ja -palveluihin

 

Opiskelumateriaali

Luentotallenteet ja opintomateriaalit oppimisalustalla

 • Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit
 • Sempik, J., Hine, R., & Wilcock D (ed.). Green Care: Conceptual Framework. verkkojulkaisu
 • Vehmasto, E. (toim.).2014. Green Care-toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Esteettömyyteen liittyvä materiaali verkossa, ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut

 

Opiskelumenetelmät

Etä- ja kontaktiopiskelua: itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely lähipäivässä ja- verkossa, asiantuntijaluennot, oppiminen Green Care -ympäristössä (vierailukäynti)

 

Suoritukset ja arviointi

Suorituksiin kuuluu opintojaksotehtävien tekeminen, osallistuminen lähipäivään ja webinaariin ja verkko-opiskelu.

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työskentelyä, joista materiaaleihin perehtyminen, webinaari sekä itsenäiset tehtävät kattaa 127 tuntia ja lähipäivä 8 tuntia.

Arviointi asteikolla Hyväksytty – Hylätty
Arviointi perustuu työskentelyn dokumentointiin, lähipäivän työskentelyyn sekä vertaisarviointiin.

Hyväksytty:
Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja osaa soveltaa asiakasta koskevaa tietoa ympäristön analysointiin ja muokkaamiseen asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi. Opiskelija tunnistaa oman alueensa Green potentiaalin. Hän osaa kuvata Care Green Care-ympäristöjä sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Opiskelija tuntee Green Care toimintaympäristön reunaehdot (mm. esteettömyys ja käytettävyys) sekä osaa kriittisesti arvioida ympäristön soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin. Opiskelija tunnistaa erilaisten käyttäjien tarpeita suhteessa Green Care-ympäristöön sekä soveltaa tietoa ympäristön analyysissa ja muokkaamisessa. Opiskelija osaa kuvata ohjauksen keinoja, joilla tuetaan asiakasta toimimaan ja saavuttamaan tavoitteitaan Green Care ympäristössä.

Hylätty:
Opiskelija ei ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta. Hyväksytyn kriteerit eivät täyty jollakin yllä mainitun kuvauksen osa-alueella.

 

=======================================

Valtakunnallisen 20 opintopisteen Green Care -perusopintokokonaisuuden suorittaminen antaa vahvan perustan Green Care -asiantuntijuudelle. Koulutukseen voivat osallistua yrittäjät, työntekijät, kehittäjät, kouluttajat tai harrastajat riippumatta siitä, toimivatko he yksityisellä, julkisella vai järjestösektorilla.

Opinnot soveltuvat monialaisesti täydentämään esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja vapaa-ajan-, matkailu- tai luonnonvara-alan osaamista.

Green Care Pro -korkeakouluopinnot koostuvat neljästä opintojaksosta, jotka käsittelevät Green Care -toimintaa eri näkökulmista. Opintokokonaisuuden perustan luo Green Care -perusteet -opintojako, jonka suorittamista suositellaan ennen muita opintokokonaisuuteen kuuluvia opintoja. Asiakkuudet ja toimintaympäristöt, menetelmät ja toimintamuodot sekä palvelun tuottaminen -opintojaksot täydentävät Green Care Pro -koulutusta.

Opintoja järjestää Suomessa viisi ammattikorkeakoulua: Lapin ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnot ovat kaikissa kouluissa saman sisältöisiä ja ne toteutetaan samanlaisilla opetusmenetelmillä. Opiskelu tapahtuu verkkopainotteisesti mutta jokainen opintojakso sisältää myös 1-2 lähiopetuspäivää, jotka yhdistävät teorian käytäntöön. Jokainen Green Care - opintoja tarjoava korkeakoulu tarjoaa opinnot oman aikataulunsa mukaisesti lukuvuoden aikana. Opiskelijalla on mahdollista yhdistellä opintoja eri korkeakouluista, mikä lisää joustavuutta opintokokonaisuuden suorittamiseksi.

Yhteystiedot

Ilmoittautumiset viimeistään 22.11.2020 alla olevan Hae koulutukseen -linkin kautta (1.10. alkaen). Koulutukseen voidaan ottaa max. 20 osallistujaa. Koulutus voidaan toteuttaa jos osallistujia on min. 15. Osallistujat valitaan hakujärjestyksessä. Valinnan tulokset ilmoitetaan sähköpostitse 24.11. Lähipäivän ajankohta ilmoitetaan myös 24.11.


Lisätietoja: TKI-asiantuntija, tuntiopettaja Sara Kåll-Fröjdö, puh. 040 487 9634, sara.kall-frojdo@centria.fi


 

Hae koulutukseen

Seuraa meitä somessa: