Kemian perusteet / OPINTOJAKSO TÄYNNÄ!

Koulutus alkaa
29.1.2020
Koulutus päättyy
22.4.2020
Haku alkaa
18.11.2019
Haku päättyy
24.11.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
50,00€
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Kemian perusteet -opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa oman kemian osaamisen tasonsa, ja osaa asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen muilla kemian perus- ja ammattiainekursseilla
• ymmärtää kemian osaamisen merkityksen ammatillisesti sekä yhteiskunnallisesti
• saa valmiuksia oppia käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta sekä ammatillisesti että elinympäristössään
• osaa käyttää kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentää omia käsiterakenteitaan luonnontieteellisten teorioiden mukaisesti
• osaa käyttää ja arvioida kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla
• ymmärtää aineiden ominaisuuksien, rakenteen ja aineiden muutosten perusperiaatteet
• osaa käyttää erilaisia malleja kuvaamaan ja selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä
• tuntee turvallisen laboratoriotyöskentelyn
• ymmärtää tutkimuseettisen otteen ja lähdekritiikin merkityksen kirjallisia tuotoksia tehdessään
 

Opintojakson tavoitteet

Laboratoriotyöturvallisuus
Alkuaineet, atomit ja molekyylit
Atomi ja sen rakenne
Elektronirakenne
Jaksollinen järjestelmä
Moolit, massat ja reaktioyhtälöt
Kemiallinen sidos ja sen muodostuminen
Hapettuminen ja pelkistyminen
Hapot ja emäkset
Kaasu olomuotona
Energia ja sidokset

Opintojaksolla on syventävää teoriaa sekä virtuaalityöskentelyä kemian laboratoriossa tavoitteena perehdyttää opiskelija kemian laboratoriotyöskentelyyn sekä tekniseen raportointiin. Keskeistä on turvallisten ja huolellisten työtapojen oppiminen sekä kemikaaleihin liittyvien riskien tiedostaminen.
 

Opintojakson kohderyhmä

Ei edellytä aiempia opintoja.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: