Kulttuurin tuottaminen / AVE1019 S17/1

Koulutus alkaa
27.9.2017
Koulutus päättyy
13.12.2017
Haku alkaa
1.8.2017
Haku päättyy
10.9.2017
Hinta
50,00 €
Laajuus
5 op

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakson aikana perehdytään erilaisissa kulttuurialan toimintaympäristöissä työskentelemiseen sekä kulttuurin tuottamisen tulevaisuuden haasteisiin. Keskeisenä sisältönä on kulttuurialan projektien suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan markkinoinnin perusteisiin kulttuurin tuottamisen näkökulmasta.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kulttuurin tuottamisen keskeisiin osa-alueisiin ja hän osaa suunnitella oman kulttuuriprojektin. Opiskelija tunnistaa kulttuurin erilaisia rooleja ja kykenee hahmottamaan kulttuurin tuottamisen tulevaisuuden näkymiä ja sieltä kumpuavia tarpeita kulttuuripalveluiden tuottamiselle. Opiskelija tuntee erilaisia kulttuurialan projektien rahoituslähteitä ja osaa arvioida näiden hyödyntämismahdollisuuksia omassa projektissaan. Opiskelijalla on valmiudet projektin hallintaan kulttuurialalla ja hän osaa soveltaa näitä taitoja projektin suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja riskien hallinnassa. Opiskelija osaa laatia kulttuurialan projektisuunnitelman. Opiskelija tuntee markkinoinnin perusperiaatteet ja osaa soveltaa näitä kulttuurin tuottamisessa. Opiskelija ymmärtää tapahtumatuotantoon liittyvien lupa- ja sopimusasioiden tarpeellisuuden ja osaa huomioida lupa- ja sopimusasiat omaa projektia suunnitellessaan.

Opetusmenetelmät

Opintojakson keskeinen informaatio, oppimateriaali ja tehtävät ovat Optima-verkko-oppimisympäristössä. Opintojaksolla on myös kirjallisuusluetteloita sekä www-linkkejä, joiden kautta voi hakea lisätietoa käsiteltävistä asioista. Opiskelumateriaalit ovat koko opintojakson ajan kaikkien saatavilla. Opiskelija suorittaa opintojakson osa kerrallaan annetussa aikataulussa siten, että osion tehtävät palautetaan annettuun päivämäärään mennessä. Ensin tutustutaan käsiteltävänä olevan osion oppimateriaaliin ja sen jälkeen tehdään siihen liittyvät tehtävät.Opintojakso koostuu seitsemästä osiosta: 1. Kulttuurin toimintaympäristöt2. Työskentely kulttuurituottajana3. Kulttuurin rahoituskanavat4. Projektin hallinta5. Markkinointi6. Lainsäädäntö, luvat ja sopimukset7. Riskien hallinta Opintojakson tehtävissä opiskelija perehtyy kulttuurin tuottamisen toimintaympäristöihin ja tulevaisuuden näkymiin, kulttuuriprojektin suunnitteluun, rahoitukseen, markkinointiin sekä lupa- ja sopimusasioihin. Opintojakson tehtävät nivoutuvat opiskelijan projektisuunnitelmaa tukevaksi kokonaisuudeksi.Opiskelijan on varattava käyttöönsä Internet-yhteydellä varustettu tietokone. Opiskelua tukee yhteydenpito tutoriin ja keskustelu Optima- oppimisympäristössä muiden opintojaksolle osallistuvien kanssa. Opintojakson arviointiOpintojakso arvioidaan hyväksytty/ hylätty asteikolla. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on tehtävien tekemisen myötä osoitettu oppimistavoitteiden riittävän hyvä saavuttaminen. Hyväksytty suoritus edellyttää myös tehtävien tekemistä ajallaan sekä aktiivista osallistumista keskusteluihin tutorin ja muiden opiskelijoiden kanssa opintojakson keskustelualueilla.    

Yhteystiedot

averko@centria.fi  

Linkit

Oppimisympäristö: Optima

Seuraa meitä somessa: