Laatujohtaminen / AVA1022 K19/1 RYHMÄ ON TÄYNNÄ!!

Koulutus alkaa
30.1.2019
Koulutus päättyy
24.4.2019
Haku alkaa
19.11.2018
Haku päättyy
19.11.2018
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
60,00 €
Laajuus
6 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Laadun kehittämistyökalut -osiossa käydään läpi keskeisimpiä laadun kehittämistyökaluja, kuten histogrammi, pareto, kalanruoto ja aivoriihi. Organisaation laadun kehittäminen -osiossa tutustutaan prosessiajatteluun, benchmarking-menetelmään, ISO 9001 -laatustandardiin, sisäiseen auditointiin sekä Suomen laatupalkintokilpailuun. Jokaiseen aiheeseen liittyy harjoitus, jossa opiskelija voi soveltaa oppimaansa omaan organisaatioon peilaten.

Opintojakson tavoitteet

pintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot laatutyökaluista ja laadun kehittämisen menetelmistä. Kurssilla sovelletaan opittua käytäntöön.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee prosessiajattelun perusteet
 • ymmärtää prosessien merkityksen johtamisen välineenä
 • osaa tunnistaa ja kuvata organisaation prosesseja
 • osaa käyttää laadun tarkastuksessa ja mittaamisessa käytettäviä perustyökaluja sekä analysoida tuloksia
 • ymmärtää palveluiden erityispiirteitä ja osaa soveltaa palveluihin liittyvää laadunhallintaa
 • hallitsee useampia tiedon keruun menetelmiä laatutyön pohjaksi
 • tuntee systemaattisen vertailun ja arvioinnin prosessin edellytykset ja osaa laatia benchmarking -projektin suunnitelman
 • tuntee laadunhallinnan periaatteet ja ymmärtää standardin merkityksen laadun kehittämisen välineenä
 • hahmottaa mitä organisaation laadunhallintajärjestelmä sisältää ja kuinka se pääpiirteissään tulisi rakentaa
 • tuntee ISO 9001:2000 laatustandardin perusteet ja osaa verrata organisaation toimintaa standardin keskeisiin kohtiin
 • tuntee sisäisen arvioinnin perusperiaatteet ja ymmärtää sisäisen arvioinnin merkityksen osana organisaation toiminnan jatkuvaa parantamista
 • tuntee Suomen laatupalkintokilpailu -järjestelmän (jatkossa Excellence Finland) arviointiprosessin ja osaa tunnistaa ja kuvata palkitun organisaation toiminnasta keskeiset laadun kehittämisen toiminnot
 • osaa soveltaa oppimiaan malleja ja menetelmiä käytännössä omassa organisaatiossaan

Opintojakson kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat yrityksissä toimivat toiminnan laadun ja prosessien kehittäjät sekä henkilöt, jotka haluavat perustiedot laatujohtamisesta ja laadun kehittämisestä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintojaksonaOptima-oppimisympäristössä ja opintojaksolla noudatetaan viikkoaikataulua. Kunkin tehtävän suoritusaika on 1-2 viikkoa. Kurssin opintomateriaali ja harjoitustehtävät löytyvät Optima-ympäristöstä. Harjoitusten raporttien palautus ja kommunikointi tutorin ja muiden opiskelijoiden välillä tapahtuu Optima-ympäristössä.

Arviointi suoritetaan numeerisella asteikolla 0-5.

Edeltävät opinnot

Opintojakso ei edellytä esitietoja ja se soveltuu kaikille koulutusaloille. Opiskelijalle on hyötyä omasta tausta-/kohdeorganisaatiosta soveltavien harjoitustehtävien tekemisessä, mutta tausta-/kohdeorganisaation olemassaolo ei ole välttämättömyys.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: