Laatujohtaminen / OPINTOJAKSO TÄYNNÄ!

Koulutus alkaa
29.1.2020
Koulutus päättyy
22.4.2020
Haku alkaa
18.11.2019
Haku päättyy
17.11.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
60,00€
Laajuus
6 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakso sisältää kaksi osa-aluetta, jotka ovat laadun kehittämistyökalut ja organisaation laadun kehittäminen. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot laatutyökaluista ja laadun kehittämisen menetelmistä. Kurssilla sovelletaan opittua myös käytäntöön. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
- tuntee prosessiajattelun perusteet osaa tunnistaa, kuvata organisaation prosesseja sekä ymmärtää prosessien merkityksen johtamisen välineenä 
- osaa käyttää laadun tarkastuksessa ja mittaamisessa käytettäviä perustyökaluja sekä analysoida tuloksia 
- ymmärtää palveluiden erityispiirteitä ja osaa soveltaa palveluihin liittyvää laadunhallintaa 
- hallitsee eri tiedon keruun menetelmiä laatutyön pohjaksi 
- tuntee systemaattisen vertailun ja arvioinnin prosessin edellytykset ja osaa laatia benchmarking -projektin suunnitelman 
- tuntee laadunhallinnan periaatteet ja ymmärtää standardin merkityksen laadun kehittämisen välineenä 
- hahmottaa mitä organisaation laadunhallintajärjestelmä sisältää ja kuinka se pääpiirteissään tulisi rakentaa 
- tuntee ISO 9001 -laatustandardin perusteet ja osaa verrata organisaation toimintaa standardin keskeisiin kohtiin 
- tuntee sisäisen arvioinnin perusperiaatteet ja ymmärtää sisäisen arvioinnin merkityksen osana organisaation toiminnan jatkuvaa parantamista 
- tuntee Suomen laatupalkintokilpailu -järjestelmän (jatkossa Excellence Finland) arviointiprosessin ja osaa tunnistaa ja kuvata palkitun organisaation toiminnasta keskeiset laadun kehittämisen toiminnot 
- osaa soveltaa oppimiaan malleja ja menetelmiä käytännössä omassa organisaatiossaan.

Opintojakson tavoitteet

Laadun kehittämistyökalut -osiossa käydään läpi keskeisimpiä laadun kehittämistyökaluja, kuten histogrammi, pareto, kalanruoto ja aivoriihi. Organisaation laadun kehittäminen -osiossa tutustutaan prosessiajatteluun, benchmarking-menetelmään, ISO 9001 -laatustandardiin, sisäiseen auditointiin sekä Suomen laatupalkintokilpailuun. Jokaiseen aiheeseen liittyy harjoitus, jossa opiskelija voi soveltaa oppimaansa omaan organisaatioon peilaten. 
Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintojaksona Optima-oppimisympäristössä ja opintojaksolla noudatetaan viikkoaikataulua. Kunkin tehtävän suoritusaika on 1-2 viikkoa. Kurssin opintomateriaali ja harjoitustehtävät löytyvät Optima-ympäristöstä. Harjoitusten raporttien palautus ja kommunikointi tutorin ja muiden opiskelijoiden välillä tapahtuu Optima-ympäristössä.

Opintojakson kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat yrityksissä toimivat toiminnan laadun ja prosessien kehittäjät sekä henkilöt, jotka haluavat perustiedot laatujohtamisesta ja laadun kehittämisestä. 
Opintojakso ei edellytä esitietoja ja se soveltuu kaikille koulutusaloille. Opiskelijalle on hyötyä omasta tausta-/kohdeorganisaatiosta soveltavien harjoitustehtävien tekemisessä, mutta tausta-/kohdeorganisaation olemassaolo ei ole välttämättömyys.

0-5

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: