Logistiikka, non-stop verkko-opinnot

Koulutus alkaa
7.1.2019
Koulutus päättyy
31.12.2019
Haku alkaa
5.12.2018
Haku päättyy
31.10.2019
Hinta
50,00 €
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään oppimisympäristön opiskelumateriaaliin, kirjallisuuteen, internet-linkkeihin ja muuhun lähdemateriaaliin. Opiskelijat tekevät logistiikan eri osa-alueisiin liittyviä harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää myös aktiivista osallistumista mahdollisiin verkkokeskusteluihin keskustelualueella.

Opintojakson lopuksi opiskelijat tarkastelevat omaa oppimistaan opintojaksolla ja tekevät siitä kirjallisen tuotoksen. Raportti on henkilökohtainen, mutta sen valmistelussa on hyvä hyödyntää ryhmän tukea ja ryhmissä käytyjä keskusteluja. Itsearviointiraportti arvioidaan osana opintojakson suorituksia.

Tutoropettaja(t) kommentoi(vat) tehtäviä ja harjoituksia (osasuorituksia) ja vastaavat mielellään kysymyksiin.

Opintojakso jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

1. Johdanto
2. Hankintalogistiikka
3. Tuotantologistiikka
4. Varastointi
5. Kuljetukset
6. Logistiikka ja yrityksen talous
7. Paperiton tiedonsiirto
8. Vihreä logistiikka
9. Logistiikan lainsäädäntö

Jokaisessa jaksossa on esitetty kyseisen osa-alueen ydintieto. Jokainen osio muodostaa myös oman kokonaisuutensa ja harjoitustehtävänsä. Tarkoituksena on, että opiskelija perehtyy aihealueeseen laajemmin ja syvemmin oppikirjojen ja muun lähdemateriaalin avulla.

Opintojakso arvioidaan harjoitustöiden raporttien, opiskelijan itsearviointiraportin sekä aktiivisuuden perusteella. Arvosana muodostuu seuraavasti: palautetut harjoitustehtävät ja itsearviointiraportti (90 %) sekä aktiivisuus (10 %).

Arviointiperusteet

Kiitettävä (5):

  • Aktiivinen, itseohjautuvaan tiedonhankintaan suuntautuva opiskeluasenne.

  • Opintoihin kuuluvien tehtävien ja töiden tekeminen siten, että opiskelija osoittaa kykyä soveltaa ammattikorkeakoulututkinnossa tarvittavia tietoja erilaisiin käytännön tilanteisiin.

  • Lisäksi opiskelija osoittaa kiitettävää perehtyneisyyttä opintojakson materiaaliin.

Hyvä (3-4):

  • Aktiivinen, tiedonhankintaan suuntautuva opiskeluasenne.

  • Opintoihin kuuluvien tehtävien tekeminen siten, että opiskelija osoittaa kykyä soveltaa ammattikorkeakoulututkinnossa oppimaansa tietoa erilaisiin käytännön tilanteisiin.

  • Lisäksi opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä opintojakson materiaaliin.

Tyydyttävä (1-2):

  • Opintoihin kuuluvien tehtävien tekeminen siten, että opiskelija osoittaa kykyä liittää ammattikorkeakoulututkinnon keskeisiä tietoja erilaisiin käytännön tilanteisiin.

  • Lisäksi opiskelija osoittaa perehtyneensä opintojakson materiaaliin.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja hallita yrityksen logistisia toimintoja, esimerkiksi hankinta- ja tuotantologistikkaa, varastointia ja kuljetuksia. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan logistiikan merkitystä yritystoiminnassa, raaka-aineiden kierrätyksessä ja uusiokäytössä.Opintojaksolla opiskellaan myös yrityksen paperitonta tiedonsiirtoa sekä logistiikkaan liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: