Menesty messuilla / AV00AG80-3002

Koulutus alkaa
5.5.2021
Koulutus päättyy
18.8.2021
Haku alkaa
15.3.2021
Haku päättyy
9.4.2021
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
0,00 €
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Kurssi sisältää aihepiiriin liittyvän teoria- ja kirjallisuuskatsauksen, jonka lisäksi opiskelija suunnittelee yrityksen messuprojektin (suunnittelu, toteutus, seuranta). Opetus tapahtuu Optima-työtilassa täysin verkkomuotoisena sisältäen mm. luettavaa materiaalia, videoita, harjoituksia ja reflektointia. Jokainen opiskelija voi suorittaa opinnot annetun aikataulun puitteissa itsenäisesti. Ohjausta on saatavilla Optiman kautta ja sähköpostilla ohjaajalta.

Opintojakson tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee messuihin liittyvän peruskäsitteistön ja messuihin liittyvät keskeiset tietolähteet. Opiskelija tunnistaa messuprojektin kolme tärkeää vaihetta sisältöineen ja osaa tehdä niihin liittyviä suunnitelmia. Opiskelija ymmärtää messujen moninaisuuden ja hyödynnettävyyden osana yrityksen muuta markkinointia.

Kurssin myötä opiskelija voi kerryttää kokemusta laaja-alaisesti mm. liiketoimintaosaamisesta, projektitoiminnasta, asiakaslähtöisyydestä, innovatiivisuudesta, kansainvälisyydestä, yrityskentässä toimimisesta, talouden suunnittelusta ja seurannasta, viestinnästä ja markkinoinnista.

Opetusmenetelmät

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Osaamistavoitteiden saavuttamista mitataan aktiivisuuden ja harjoitustöiden (kurssitehtävät, itsereflektio, vertaisarviot ja palaute) tekemisen kautta. Arvioinnissa huomioidaan myös ryhmätyötaidot, asenne työskentelyyn ja kyky soveltaa opittua tietoa. Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä hyväksytysti.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: