Opiskelu- ja työelämätaidot / AVE1031 S17/1

Koulutus alkaa
27.9.2017
Koulutus päättyy
7.12.2017
Haku alkaa
1.8.2017
Haku päättyy
10.9.2017
Hinta
30,00 €
Laajuus
3,00

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään opiskelun taitoihin, opiskelumotivaation merkitykseen sekä pohditaan työelämän osaamisvaatimuksia ja työelämätaitoja, joiden omaksumiseen tulee orientoitua jo opiskeluaikana. Huom, opintojakso sisältää osittain samoja asioita Urasuunnittelu -opintojakson kanssa!

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää motivaation sekä omien opiskeluasenteiden ja opiskelutaitojen merkityksen suhteessa oppimistuloksiin. Opiskelija osaa hyödyntää ja kehittää opiskelutaitoja opinnoissaan ja hänellä on valmiudet itseohjautuvaan opiskeluun.Opiskelija suunnittelee opintojaan tavoitteellisesti sekä osaa määritellä omaa osaamistaan suhteessa työelämän vaatimuksiin. Opiskelija oppii tuomaan osaamistaan esiin CV:ssä, työhakemuksessa ja mahdollisesti portfoliossa.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso sopii korkeakouluopintoja aloittaville ja muille opiskelutaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille.

Opetusmenetelmät

Opintojakson taustalla on humanistis-konstruktivistinen oppimiskäsitys. Sen mukaan opiskelija itse on aktiivinen ja vastuullinen toimija omassa kasvussa ja oppimisessa peilaten kokemuksia ja asenteita opiskeltavaan teoriaan. Opettaja toimii oppimisprosessissa ohjaajana ja tukijana. Opiskeluympäristö on aktivoiva ja vuorovaikutteinen ja se kannustaa opiskelijaa itseohjautuvuuteen ja reflektointiin.Opintojaksolla opiskelija pohtii omaa oppimistaan ja opiskelumotivaatiotaan sekä selvittää oppimistyylejään ja -strategioitaan. Hän suunnittelee tavoitteellisesti opintojaan sekä oppii tuomaan esiin omaa osaamistaan ja perehtyy työelämätaitoihin. Oppimisalustalla on opiskelumateriaali, johon perehdytään ja tehdään materiaaliin liittyvät tehtävät. Tehtävät ovat testejä, tutorille palautettavia kirjallisia tehtäviä, reflektointeja sekä keskustelutehtäviä toisten opiskelijoiden kanssa. Opintojaksolla on myös runsaasti kirjallisuusluetteloita sekä www-linkkejä, joiden kautta voi hakea lisätietoa käsiteltävistä asioista.Opintojakson oppimateriaali koostuu seuraavista osista:1. Orientoituminen2. Yksilöllinen oppiminen3. Opintojen suunnittelu4. Opiskelun taidot5. Työelämätaidot6. Kasvu ammattilaiseksiArviointi Arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on aktiivinen ja suorittaa kaikki vaaditut tehtävät määräaikana sekä osallistuu keskustelutehtävien keskusteluihin. Tutoropettaja antaa opintojaksosta suoritusmerkinnän.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Linkit

Oppimisympäristö: Optima  

Seuraa meitä somessa: