Strateginen markkinointi ja myynnin johtaminen / OPINTOJAKSO TÄYNNÄ!

Koulutus alkaa
29.1.2020
Koulutus päättyy
22.4.2020
Haku alkaa
18.11.2019
Haku päättyy
17.11.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
50,00 €
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojaksolla saadaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin

Mitä strateginen markkinointi on?

Miksi strateginen markkinointi on tärkeää ja mikä on sen rooli yrityksen johtamisessa?

Miten strateginen markkinointi voidaan toteuttaa yrityksessä?

Miten myyntiä voidaan suunnitella ja toteuttaa onnistuneesti?

Opintojaksolla ei ole lähiopetusta, vaan oppimateriaali ja tehtävät ohjeineen löytyvät oppimisympäristöstä. Opintojen suorittamiseksi tarvitaan internet-yhteys sekä sähköposti.

Opinnot suoritetaan oppimisympäristössä olevan materiaalin ja tehtävien mukaisesti.

Opiskelija tarvitsee käyttöönsä teoksen Nieminen T, Tomperi S. 2008. Myynnin johtamisen uusia aika. WSOYpro. Porvoo.

Opintojakson tehtävät ovat keskustelutehtäviä, haastattelutehtävä, yksilötehtäviä joita palautetaan kirjallisesti tutoropettajalle sekä oppimispäiväkirja. Opintojen ajan tutor ohjeistaa ja ohjaa opintojen etenemistä.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen toimintaa strategialähtöisesti. Hän osaa huomioida strategisen markkinoinnin yrityksen toiminnassa ja tunnistaa sen merkityksen. Hän osaa analysoida erilaisten strategiavalintojen toimivuutta. Opiskelija osaa myös suunnitella ja toteuttaa strategista markkinointia käytännössä huomioiden erilaisten ratkaisujen vaikutuksen yrityksen talouteen.

Opiskelija osaa soveltaa myyntiprosessin eri vaiheita ja analysoida myynnin toteutusta. Hän osaa myös asettaa erilaisia myyntitavoitteita ja luoda mittareita, jolla tarkastellaan myynnin onnistumista käytännössä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan palauttamalla annetut tehtävät. Opintoihin ei kuulu tenttiä. Opinnot arvioidaan asteikolla 0-5. Osaamistavoitteiden saavuttamista mitataan harjoitustöiden tekemisen kautta. Arviointi: opintojakson tehtävät on tehty hyvin ja niitä on palautettu tutoropettajalle, opiskelija on osoittanut luovuuttaan tehtävien eri osioissa. Kyky soveltaa ja analysoida opittua tietoa on tässä opintojaksossa tärkeää.

Edeltävät opinnot

Opinnot sopivat kaikille strategisesta markkinoinnista ja myynnistä kiinnostuneille, markkinoinnin perusteiden hallinta helpottaa opintojaksolla suoriutumista.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: