Strateginen markkinointi ja myynti / AVE1039 S17/1

Koulutus alkaa
27.9.2017
Koulutus päättyy
13.12.2017
Haku alkaa
1.8.2017
Haku päättyy
10.9.2017
Hinta
50,00 €
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

 

Opintojaksolla etsit vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin
-          Mitä strateginen markkinointi on?
-          Miksi strateginen markkinointi on tärkeää ja mikä on sen rooli yrityksen johtamisessa?
-          Miten strateginen markkinointi voidaan toteuttaa yrityksessä?
-          Miten myyntiä voidaan suunnitella ja toteuttaa onnistuneesti?

Opintojen laajuus on 5 opintopistettä ja suorittamiseen on varattava aikaa noin kolme kuukautta. Opintojaksolla ei ole lähiopetusta, vaan oppimateriaali ja tehtävät ohjeineen löytyvät oppimisympäristöstä. Opintojen suorittamiseksi tarvitaan Internet -yhteys sekä sähköposti.

Opinnot suoritetaan Optima-oppimisympäristössä olevan materiaalin ja tehtävien mukaisesti. Opiskelija tarvitsee käyttöönsä myös joko teoksen Tikkanen, H., Aspara, J., Parvinen, P. (2007). Strategisen markkinoinnin perusteet. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä 2007. tai Rope, T. (2003). Johdon markkinointiratkaisut - strateginen markkinointi. WSOY. Helsinki 2003.

Opintojakson tehtävät ovat keskustelutehtäviä, testejä sekä tutorille palautettavia kirjallisia tehtäviä. Opintojen ajan tutor ohjeistaa ja ohjaa opintojen etenemistä.

Opintojakson tavoitteet

 

Opintojaksolla perehdytään strategia-käsitteeseen sekä strategian merkitykseen ja käyttöön markkinoinnin ja myynnin yhteydessä.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ajatella asiakaslähtöisesti ja ymmärtää strategisen myynnin ja markkinoinnin tärkeyden yritykselle. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen toimintaa strategialähtöisesti ja toteuttaa yrityksen strategiaa käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa myyntiprosessin eri vaiheita ja analysoida myynnin toteutusta.

Opintojakson kohderyhmä

 

Opinnot sopivat kaikille strategisesta markkinoinnista ja myynnistä kiinnostuneille, markkinoinnin perusteiden hallinta helpottaa opintojaksolla suoriutumista.

Opetusmenetelmät

 

Opintojakso suoritetaan palauttamalla annetut tehtävät. Opintoihin ei kuulu tenttiä. Opinnot arvioidaan asteikolla 0-5. Osaamistavoitteiden saavuttamista mitataan aktiivisuuden ja harjoitustöiden tekemisen kautta. Arvioinnissa huomioidaan ryhmätyötaidot, asenne työskentelyyn ja kyky soveltaa opittua tietoa.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: