TÄYNNÄ! Kielenhuolto ja kirjoittaminen / AVE1018-AVAK20A2

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
19.8.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
15.3.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

 

Oppimateriaalin sisältö koostuu seuraavista osa-alueista:

- Erilaiset tekstilajit: uutinen, reportaasi, artikkeli, arvostelu ja verkkouutinen.
- Asiatyyli, muotisanat, vieraan kielen vaikutus, ammattitermit.
- Kielenhuollon peruskysymykset: alkukirjain, välimerkit, yhdyssanat, numeroilmaisut ja lyhenteet, pronominien käyttö, rektio ja kongruenssi.

Esimerkit ja tehtävien tekstit on valittu eri aloilta ja työelämästä. Mukana on ajankohtaista aineistoa mm. ammattitermeistä ja kielen kehittymisestä.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina Internetin välityksellä. Jakson laajuus on kolme opintopistettä, ja sen suorittamiseen varataan aikaa noin kahdeksan viikkoa. Opinnot jaksottuvat viikoittaisiin teemoihin, joita käsitellään oppimateriaalissa, itsenäisissä harjoituksissa ja palautettavassa viikkotehtävässä. Osa viikkotehtävistä on ryhmätehtäviä, jotka suoritetaanOptiman keskustelualueella verkkokeskusteluina. Tuutor kontrolloi tehtävien suorittamista ja antaa niistä palautetta yksilöllisesti.

Opintomateriaali koostuu opintojakson teoriaosioista sekä lisämateriaalista ja linkeistä. Lisämateriaalin avulla opiskelija voi syventää hankkimiaan tietoja kielenhuollon kustakin aihealueesta. Itsenäisten harjoitusten avulla opiskelija voi kerrata kielenhuoltoseikkoja sekä kirjoittamista. Itsenäisiä harjoitustehtäviä ei tarvitse palauttaa.

Opintojaksossa on sen omien tehtävien lisäksi runsaasti linkkejä muihin kielen- ja tekstinhuollon verkkomateriaaleihin, joiden avulla itselleen ongelmallisia kohtia voi harjoitella myös itsenäisesti.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa oikeakielisyyden normien mukaista tekstiä ja rakentaa tekstinsä selkeästi. Hän osaa käyttää asiatyyliä ja ammattisanastoa. Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia tekstejä eri kohderyhmille ja eri tilanteissa.

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa kehittämään kirjoitustaitonsa korkeakouluopiskelun ja alan työelämän vaatimalle tasolle ja helpottaa mm. opinnäytetyön kirjoittamisprosessia.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso sopii kaikille kirjoitustaitonsa kehittämisestä kiinnostuneille, jotka haluavat parantaa työelämässä tai yksityisesti tarvittavaa suomen kielen taitoaan.

Se on suunniteltu erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoille sekä seuraaville kohderyhmille:

• ammattiopintojen kautta ammattikorkeakouluun tulleet
• aikuisopiskelijat
• opinnäytetyötä raportoivat opiskelijat.

Opintojakso edellyttää melko hyvää suomen kielen taitoa, joten se ei varsinaisesti sovellu suomi vieraana kielenä -opetusmateriaaliksi.

Opetusmenetelmät

 

Osaamistavoitteiden saavuttamista mitataan aktiivisuuden, harjoitustöiden suorittamisen sekä lopputehtävän avulla. Arviontiasteikko 1 - 5.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että osallistuja suorittaa kaikki opintojaksoon liittyvät tehtävät.

Edeltävät opinnot

 

Opintojakso sopii kaikille kirjoitustaitonsa kehittämisestä kiinnostuneille,jotka haluavat parantaa työelämässä tai yksityisesti tarvittavaa suomen kielen taitoaan.

Se on suunniteltu erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoille sekä seuraaville kohderyhmille:

• ammattiopintojen kautta ammattikorkeakouluun tulleet
• aikuisopiskelijat
• opinnäytetyötä raportoivat opiskelijat.

Opintojakso edellyttää  melko hyvää suomen kielen taitoa, joten se ei varsinaisesti sovellu suomi vieraana kielenä –opetusmateriaaliksi.

Yhteystiedot

averko@centria.fi


 

Linkit

 

 

Seuraa meitä somessa: