Centrian palvelutoiminta laajenee

 

Centrian asiantuntijapalveluvalikoima on jälleen laajentunut. Tietoturva- ja tietosuojapalvelut sekä energiatehokkuuspalvelut täydentävät jo ennestään monipuolisia asiantuntijapalveluita.

Centria tietoturva- ja tietosuojapalvelut

Centria haluaa lisätä tietoturvatietoisuutta alueensa pk-sektorin yrityksissä ja tukea yritysten kilpailukykyä lisäämällä tietotur­vallisten toimintatapojen omaksumista ja näkyvyyttä. Puo­lueettomana toimijana Centrian päämääränä on tuottaa lisäarvoa yrityksille tarjoamalla jatkuvia ja luotettavia tietoturva- ja tieto­suojapalveluja.

Centrian tietoturva- ja tietosuojapalvelujen puoleen voi kääntyä, kun yrityksen tietoturva-asiat tai vaikkapa EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaatimukset mietityttävät. Centrian tietoturvapalvelut tarjoavat apua digitaalisen ja manuaalisen tietopääoman hallinnassa. Palveluihin kuuluvat mm. organisaation tietoturvan nykytila-analyysi, tietoturva­politiikan luominen, prosessien haavoittu­vuuksien ja tietoturvauhkien tunnistaminen sekä riski- ja vaikutusanalyysit. Centrian asiantuntijoiden avulla yritykset voivat järjestää tietoturvakoulutusta henkilökunnalleen tai saada käyttöönsä yrityksen omia tarpeita vastaavan kyber­turvallisuuskäsikirjan. Centria tarjoaa alueensa pk-yrityksille myös tietosuojavastaavan palveluja.

Centria energiatehokkuuspalvelut

Centria tarjoaa asiakkailleen energiatehok­kuutta edistäviä asiantuntija- ja mittaus­palveluita. Palvelun toteutuksessa huo­mioidaan asiakkaan yksilölliset tarpeet. Tyypillisimpiä asiakkaita ovat teolli­suuden ja palvelualan yritykset, kunnat sekä kiinteistöjen omistajat.

Centrian energiatehokkuuspalvelut kattavat rakennusten sekä prosessi- ja tuotantolin­jojen lämpökamerakuvaukset, paineilma­verkostojen vuotokartoitukset sekä Moti­van mallin mukaisesti toteutetut yritysten ja kiinteistöjen energiakatselmukset. Energiatehokkuuspalvelujen kautta saavutettavat hyödyt konkretisoituvat energian ja paineilman kulutuksen pienenemisenä, veden kulutuksen laskuna, vähähiilisyyden tehostamisena sekä viime kädessä kustan­nussäästöinä. Centrian tarjoaa asiakkailleen puolueettoman nykytila-arvion tar­kasteltavan kohteen energiatehokkuudesta sekä ehdotuksen energiansäästötoimenpi­teistä, jotka ovat hyödynnettävissä esim. kehitystoimenpiteiden ja investointiesitys­ten perustana.

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Motivan pätevöittämien energiakatselmoijien toteuttamiin energiakatselmuksiin on kun­tien ja pk-yritysten mahdollista saada tukea jopa 50 % hyväksytyistä katselmuksen työ­kustannuksista.

 

Lisätietoja palvelutoiminnasta: Palvelupäällikkö Jani Rättyä, p. 044 449 2577, jani.rattya@centria.fi
Lisätietoja tietoturva- ja tietosuojapalveluista: Asiantuntija Anita Rättyä, p. 040 279 9936, anita.rattya@centria.fi
Lisätietoja energiatehokkuuspalveluista: Asiantuntija Heidi Kanala-Salminen, p. 044 725 0241, heidi.kanala-salminen@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: