Hyviä tuloksia kriittisen viestinnän tutkimuksessa

PRIORITY-hankkeessa tutkittiin ja kokeiltiin tietoliikenneratkaisuja toiminnan takaamiseksi erilaisissa ääriolosuhteissa.

Juuri päättyneessä PRIORITY-hankkeessa saavutettiin hyviä tuloksia kriittisen viestinnän tutkimuksessa. Loppukäyttäjille tuotettiin arvokasta tietoa tietoliikenneverkkojen ja kriittisen viestinnän ICT-teknologioiden, kuten tekoäly, IoT ja 5G-viestintä, hyödyntämisestä aidoissa käyttötilanteissa. Tutkimustyössä otettiin erityisesti huomioon laajakaistapalveluiden saatavuuden haasteet, käyttäjälähtöisyys kriittisen viestinnän erilaisissa tarpeissa, viestinnän turvallisuus sekä privaattiverkkojen ja kaupallisten verkkojen yhteistoiminta. Yleisen turvallisuuden takaajilla, kuten poliisilla ja pelastustoimella, on tietoliikenteen suhteen erityisvaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin kuluttajien tai yrittäjien vaatimukset. Tutkimustyöllä haettiin vastauksia myös näiden vaatimusten täyttämisen haasteisiin.

Hanke mahdollisti monipuolisen yhteistyön usean eri toimijan kanssa kriittisen kommunikaation alalla niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. PRIORITY toimi myös yhteistyössä Suomen laajuisen 5G-testiverkkoekosysteemin kanssa, jossa 5G -teknologiaa voidaan todentaa uusien ominaisuuksien ja vertikaalisten sovellusten kehittämisessä.

Hankkeen kolme kenttätestiä

Kenttätestit toimivat erittäin tärkeässä roolissa hankkeen tutkimustyössä ja viestinnässä. Kenttätestitilaisuuksien aikana voitiin autenttisissa ympäristöissä demonstroida kriittisen viestinnän tilanteita hyödyntämällä uusinta viestintäteknologiaa ja droneja. Jokaista kenttätestitilaisuutta varten rakennettiin paikallinen 5G-verkko, jotta tehokasta tiedonsiirtoa ja ongelmatilanteita voitiin aidosti simuloida.

Kenttätestejä varten laadittiin tulevaisuuteen tähtäävät käyttöskenaariot. Skenaariot kuvasivat loppukäyttäjän toimintaa aidoissa tilanteissa ja miten loppukäyttäjät voivat hyödyntää uusia teknologioita oikeissa käyttöympäristöissä. Skenaarioita käytettiin ohjaamaan hankkeessa tuotettuja trial-videoita. Tuotantoyhtiö NTRNZ Median kuvaamat videot herättivät hankkeen käyttöskenaariot eloon ja kuvasivat hyvin, kuinka erilaiset kriittisessä viestinnässä hyödynnetyt teknologiat toimivat viranomaisten ja muiden loppukäyttäjien apuna erilaisissa käyttötilanteissa. Videot tekivät hankkeen tutkimusta helpommin ymmärrettäväksi myös loppukäyttäjälle.

 

Kriittisen viestinnän tilanteen demonstrointia ensimmäisen kenttätestin aikana. Poliiseja näyttelivät konsortion asiantuntijat. Kuva: Tapio Mäkinen/Airbus

TKI-päällikkö Marjo Heikkilä koordinoi PRIORITY-hankkeen kenttätestejä Centrian tutkimustiimin osallistuessa aktiivisesti hankkeen kriittisen viestinnän tutkimukseen ja kenttätestausten toteutukseen. Tutkimustiimi vastasi kenttätestien aikana taktisen verkon toiminnallisuuksien integroinnista liittyen taktisen verkon arkkitehtuuriin ja pystyttämiseen sekä taktisen kuplan tiedonsiirtoon.  Droneteknologia on Centrian tutkimustiimin vahvaa osaamisaluetta, joten Centrian vastuulla olivat kenttätestien aikana dronen kuvansiirtoon ja ohjaukseen liittyvät testilennot sekä lämpökameralennot ja niiden demonstroiminen.

Määrällinen ja laadullinen evaluointi olivat tärkeä osa PRIORITY-hankkeen kenttätestauksia. Kenttätestien aikana toteutettiin teknisten käyttötapausten määrällisiä peittoalue- ja viivemittauksia, joissa 4G/5G-testiverkon kuuluvuutta ja tiedonsiirtonopeutta tarkasteltiin. Centrian tutkimustiimi suoritti myös dronella tehtäviä matkapuhelinverkon kuuluvuusalueen mittauksia.

Ensimmäinen kenttätesti, jonka aiheeksi viranomaistarpeen mukaan valikoitui ”Mellakka massatapahtumassa”, järjestettiin OuluZonessa syys-lokakuun vaihteessa vuonna 2020. Kenttätestissä demonstroitiin kriittisen viestinnän tilanteita hyödyntämällä uusinta viestintäteknologiaa ja droneja. 

Älymaatalouden demonstraatiossa hyödynnettiin traktorin etäohjausta ja droneteknologiaa. Kuva: Marjut Koskela


Toisen, Saarijärven Biotalouskampuksella Tarvaalassa organisoidun, kenttätestin aiheena kesäkuussa 2021 oli puolestaan älykäs maaseutubisnes. Kriittinen kommunikaatio on myös osa älykästä maataloutta, joka on riippuvainen toimivasta tiedonsiirrosta. Varsinkin syrjäisillä maaseutualueilla esimerkiksi käsiteltävän tiedon suuri määrä, integroidut tietojärjestelmät ja reaaliaikavideon siirto tarvitsevat kunnolliset tietoliikenneyhteydet viiveettömään tiedonsiirtoon.  PRIORITY-hankkeen toisella testaustapahtumalla tavoiteltiin mobiiliverkkojen parempaa kuuluvuutta, joka tuo lisää tiedonsiirtokapasiteettia maa- ja metsätalouteen ja takaa näin älymaatalouden tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisen. Tarvaalassa testattiin älymaatalouden teknologioita, kuten esimerkiksi paikallisen tukiasemaverkon tiedonsiirtoa, traktorin etäohjausta, robottinavetan sisällä olevia sensoreita, drone-teknologian hyödyntämistä datan keräykseen sekä vierasesineiden ja lannoitteen levittämisen tunnistamista tekoälyn avulla. Centriassa kehitettiin kenttätestin kokeiltavaksi myös Ottertool-ohjelmisto, jonka avulla maanviljelijä voi valvoa muun muassa sääaseman dataa, navetan sisäilman laatua ja peltojen tilaa. Ohjelmisto kokoaa ja visualisoi sensoreista kerättyä dataa samalle alustalle.

Viimeinen kenttätesti, jonka aiheena oli suuronnettomuus, pidettiin jälleen Oulussa marraskuussa 2022, tällä kertaa Oritkarin satama-alueella. Upeassa kokeiluympäristössä testattiin uusia kriittisiä tietoliikenneratkaisuja ja kyberturvallisuustekniikoita, robottikoiraa ja kaasuanturia (joka aistii erilaisia kaasuja), droneja, body-kameroita ja traktorin etäohjausta.

 

Kolmatta kenttätestiä varten laaditussa skenaariossa tukiasema on pystytetty hälytysajoneuvon katolle, ja kemikaalisukeltajat valmistautuvat tutkimaan vuotavaa konttia. Kuva: Marika Hautala

PRIORITY-hankkeessa järjestettiin kutsuvieras- ja lehdistötilaisuuksia sekä viestittiin ahkerasti tuottamalla noin 25 tieteellistä julkaisua ja melkein 50 populaarijulkaisua eri medioilta niin painetuissa sanomalehdissä kuin verkkoartikkeleina ja mediatiedotteina. Hanke näkyi myös sosiaalisessa mediassa aktiivisesti. Konsortion jäsenet esittelivät hanketta noin kymmenessä konferenssissa, joista osa oli kansainvälisiä. Hankkeelle tuotettiin myös omat nettisivut (https://criticalbroadband.fi/), jotka jäävät elämään myös hankkeen jälkeen.

Video kolmannesta kenttätestistä löytyy osoitteesta: https://youtu.be/w-JWotu9upM

Centria-ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeeseen kuului tutkimuslaitoksista hanketta koordinoiva Oulun yliopisto, VTT, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukana oli 15 yritystä ja viranomaisia. Hankkeen yhteistyötahoja olivat Airbus, Agco, Bittium, Digita, Exfo, Goodmill, Keysight, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Suomen Puolustusvoimat, Pelastustoimi, Elisa, Erillisverkot, Fairspectrum, Verkotan sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto. Projekti on ollut osa Business Finlandin Digital Trust -ohjelmaa.

Lisätietoja: TKI-päällikkö Marjo Heikkilä p. 044 449 2507, marjo.heikkila@centria.fi

 

 


   
Seuraa meitä somessa: