Materiaali- ja energiatehokkuutta hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten minimoimisellaCentria-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat käynnistäneet kaksivuotisen tutkimus- ja kehityshankkeen, jossa tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivien yritysten hiilijalanjälkeä sekä tuotteiden, tuotanto-prosessien sekä rakennusten elinkaarikustannuksia. Kokonaisvaltaisen hiilijalanjäljen laskemisen li-säksi hankkeessa tuotetaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia päästöjen vähentämiseksi ja kompen-soimiseksi.

Ilmastoindikaattori-hankkeessa laaditaan toimialakohtainen hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kompen-saatioon tähtäävä ohjelma, jossa yritysten saataville tuodaan konkreettisia lukuja eri prosessi-, materi-aali- ja energiavaihtoehtojen CO2-päästöistä ja kustannuksista. Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat (puu)rakentamisen, lämmöntuotannon, materiaalituotannon (erityisesti energiaintensiivisen teollisuu-den materiaalituotanto) ja jätehuollon toimialoille. Hiilijalanjäljen pienentämis- ja kompensaatiomahdol-lisuuksien lisäksi kartoitetaan myös erilaisia alueellisia yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia yli toimialarajojen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi materiaalisivuvirtojen yhdistämistä, joka voi tuoda pääs-töjen vähenemisen lisäksi kustannussäästöjä alueen yrityksille.

Suomen hallituksen julkaisema Reilulla siirtymällä kohti hiilineutraalia Suomea -tiekartan mukaisten toi-mien tavoitteena on, että Suomi on maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Ilmastoindikaattori-hankkeen tarkoituksena on ohjata yrityksiä kohti vähähiilisempiä valintoja ja näin edesauttaa Suomen hiilineutraaliutta.

Hankkeen päätoteuttaja toimii Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteutuksesta vastaa Oulun ammatti-korkeakoulu. Centria mallintaa ja määrittelee tuotantoprosessien hiilijalanjäljen, osatoteuttaja Oamk puolestaan kiinteistöjen hiilijalanjäljen. Elinkaarikustannusten arviointi sekä hiilijalanjäljen pienentämis- ja kompensaatio-ohjelma tehdään yhteistyönä. Hanke toteutetaan 1.3.2021-28.2.2023. Päärahoituk-sesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tulosta lehdistötiedote


Lisätietoja:

TKI-koordinaattori Heidi Kanala-Salminen, Centria-ammattikorkeakoulu p. 044 725 0241, heidi.kanala-salminen@centria.fi

Rakentamistalouden lehtori Vesa Pitsinki, Oulun ammattikorkeakoulu p. 050 536 1236, vesa.pitsinki@oamk.fi

Projektisuunnittelija Sini Varis Oulun ammattikorkeakoulu, p. 050 472 7389, sini.varis@oamk.fi


   
Seuraa meitä somessa: