Neljä maakuntaa yhdessä kohti digitaalista Eurooppaa

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DEP) käynnistyy vuoden 2021 alussa. Ohjelman ensisijaisena tavoitteena on tukea yrityksiä uusien digitaalisten ratkaisujen, kuten tekoäly, robotiikka, suurteholaskenta, IoT ja kyberturvallisuus, käyttöönotossa.

Ohjelman moottoreina toimivat kansalliset ”European Digital Innovation Hubs”-organisaatiot (EDIH). Euroopan komissio tulee valitsemaan Suomen EDIH-organisaatiot Työ-ja elinkeinoministeriön laatiman esityksen pohjalta.  EDIH-organisaatiot on mahdollista organisoida myös useamman maakunnan ja korkeakoulun yhteistyönä, jolloin EDIH-palvelut saadaan lähelle yrityksiä. Kansallisessa TKI-tiekartassa kuvattujen strategisten kehittämiskohteiden toimenpiteet, kuten yliopisto-ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa solmittavat ekosysteemisopimukset, tukevat hyvin EDIH-organisaatioiden toiminnalle asetettuja tavoitteita.

Robocoast-konsortio hakee EDIH-organisaatioksi. Robocoast EDIH -konsortion muodostavat seitsemän korkeakoulua: Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Jyväkylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus. Konsortion korkeakouluissa on noin 45 000 tutkinto-opiskeijaa, kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusosaamista sekä useita TKI-ympäristöjä liittyen robotiikkaan, data-analytiikkaan, tekoälyyn,satelliittipaikannukseen ja älykkääseen energiateknologiaan. Kyberturvallisuus on yksi DEP-ohjelman kärkiteemoista. Muita ohjelman kärkiteemoja ovat tekoäly, suurteholaskenta ja digitaaliset taidot.

EDIH-organisaation tulisi edustaa eurooppalaista kärkeä vähintään yhdessä ohjelman kärkiteemassa. Robocoast EDIH -konsortion osaaminen käsittää niin konkreettisen ja yritystarvelähtöisen digitaalisten teknologioiden soveltamisen (Teollisuus 4.0) kuin myös teemaan liittyvän kansainvälisen huippututkimuksen, mitkä ovat ohjelman mukaisia vaatimuksia valittaville EDIH-organisaatioille. EDIH-organisaation tehtävänä on välittää palvelutoiminnan kautta korkeakoulujen digitaalista osaamista ja TKI-ympäristöjä yritysten hyödynnettäväksi, jotta uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottaminen toteutuisi yrityksissä nykyistä tehokkaammin. Samalla investointeihin liittyviä liiketaloudellisia riskejä voidaan ennakoida ja hallita entistä paremmin, mikä madaltaa yritysten ja julkisen sektorin kynnystä ottaa uusia digitaalisia ratkaisuja käyttöön. Lisäksi EDIH-organisaation tulee edistää digitaalisia ratkaisuja kehittävien ja niitä soveltavien yritysten sekä korkeakoulujen ja eurooppalaisten osaamiskeskittymien välistä verkottumista ja TKI-yhteistyötä.

Aluekehityksen konsulttitoimisto MDI laati Robocoast EDIH -konsortioon kuuluvien maakuntien - Keski-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan - tilannekuvan ensisijaisesti alueiden innovaatiopotentiaalin ja digitaalisen valmiuden näkökulmasta. - Tilannekuva vahvistaa sen, että Robocoast EDIH -konsortioon kuuluvat maakunnat ovat selkeästi Suomen valmistavan vientiteollisuuden ydinaluetta. Alueiden osaamis-, tutkimus-ja tuotekehitysresursseja vahvistamalla sekä toimintaedellytyksiä kehittämällä saadaan merkittävää lisäarvoa ja kilpailuetua koko maalle, toteaa MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro.

Lisätietoja:

johtaja (tki) Marko Forsell, p. 040 808 5128

 


   
Seuraa meitä somessa: